Hemsjukvård

Region Skåne och kommunen har ansvar för olika delar av hälso- och sjukvården till Sjöbos invånare.

Kommunen har ansvar för hemsjukvård, hälso- och sjukvård i hemmet, till personer som är i behov av medicinsk vård i sin bostad. Kommunens ansvar gäller upp till sjuksköterskenivå, vilket innebär att kommunen inte har någon läkare anställd. Kommunens sjuksköterskor samarbetar med var och ens familjeläkare. Personer som beviljas hemsjukvård behöver inte byta läkare.

Hemsjukvården är både till för personer som bor i ordinärt boende och i en särskild boendeform som exempelvis boende för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

I hemsjukvården ingår även sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Sjuksköterska bedömer behovet av hemsjukvård tillsammans med din läkare

Personer som inte själv kan sköta sin vård och inte själv, eller med hjälp av någon annan, kan ta sig till vårdcentral eller familjeläkarmottagning kan ha rätt till hemsjukvård. I samråd med din läkare gör kommunens sjuksköterska en bedömning av om du har rätt till hemsjukvård. Du har inte automatiskt rätt till hemsjukvård även om du har annan hjälp i hemmet som exempelvis hemtjänst eller trygghetslarm.

Hemsjukvård kan ges med variation och finns dygnet runt

Kommunen kan ge hemsjukvård under en kortare period efter en sjukhusvistelse, men också till långtidssjuka som är i behov av sjukvårdande insatser under en lång tid. Medicindelning, insulingivning och såromläggningar är några exempel på medicinsk vård som utförs i hemmet. Dessa uppgifter utförs av kommunens sjuksköterskor samt omsorgspersonal efter instruktion från en sjuksköterska. Dygnet runt finns tillgång till sjuksköterska och omsorgspersonal. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns tillgänglig måndag-fredag.

Vill du veta mer eller söka stöd från hemsjukvården?

Kan du inte själv sköta din vård? Kan du inte själv eller med hjälp av någon annan ta dig till en vårdcentral eller familjeläkarmottagning? Om svaret är nej på båda dessa frågor kan du ha rätt till hemsjukvård. Ta kontakt med kommunens sjuksköterska, som samråder med din läkare och därefter tar ställning till om du har rätt att få utfört hälso- och sjukvård i hemmet.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har ett övergripande ansvar för säkerhet och kvalitet i kommunens hälso- och sjukvård.

Om du inte är nöjd

Du har alltid rätt att framföra synpunkter om du inte är nöjd med hemsjukvården. Genom att du berättar för oss kan vi förbättra kvaliteten.