Patientsäkerhet

Den 1 januari 2011 började Patientsäkerhetslagen (2010:659) att gälla.

Enligt den nya lagen ska vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är bland annat att förstärka vårdgivarens (i vårt fall Vård- och omsorgsnämnden) kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten. Syftet är även att underlätta för Socialstyrelsens tillsyn och att tillgodose informationsbehovet hos andra intressenter, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.