När du behöver prata med någon - telefonnummer

116 111 Barnens hjälptelefon, BRIS

Till BRIS kan man ringa om man vill pra­ta med en vux­en. Sam­ta­let syns in­te på te­le­fon­räk­ning­en.

020-50 50 50 Kvinnofridslinjen

Kvin­no­frids­lin­jen är en na­tio­nell stöd­te­le­fon för den som ut­satts för hot, våld el­ler sex­u­el­la över­grepp. An­hö­ri­ga och när­stå­en­de kan ock­så ringa. Man kan ringa dyg­net runt och sam­ta­let är gra­tis. Sam­ta­let syns in­te på te­le­fon­räk­ning­en.

0200-21 20 19 Brottsofferjouren

Brottsof­fer­jou­ren är en ide­ell för­e­ning som ger stöd till per­so­ner som ut­satts för brott, bli­vit vitt­ne till brott el­ler är an­hö­rig el­ler när­stå­en­de till brottsof­fer. Dit kan man ringa och va­ra ano­nym om man vill och få stöd och in­for­ma­tion.

020-22 00 60 Nationella hjälplinjen

Hit kan man ringa om man har en psy­kisk kris el­ler be­fin­ner sig i en an­nan svår livs­si­tu­a­tion, för att få råd­giv­ning och stöd. Öppettider: 13-22 alla dagar.

020-546 987 Dopingjouren

Hit kan du ringa om du har frågor om doping, biverkningar, symptom och så vidare. Du är helt anonym. Öppettider: måndag- fredag kl 10-12 och 13-16.

077-150 50 50 BRIS Vuxentelefon

Till BRIS Vuxentelefon kan du som förälder ringa om du har frågor eller oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer allvarliga frågor. Öppettider: vardagar kl 11-13.

08-702 16 80 Jourhavande medmänniska

De som svarar i telefonen har genomgått en grundutbildning, men har ingen specialkompetens som kuratorer eller psykologer, utan är som namnet antyder, just vanliga medmänniskor. Till Jourhavande medmänniska du ringer helt anonymt. Öppettider: varje natt kl 21-06.