Telefonnummer vid akuta situationer

112 SOS alarm

Hit ska du ringa om du är i en akut nödsi­tu­a­tion och be­hö­ver hjälp på en gång. Be­ro­en­de på vad det gäl­ler så kan man få hjälp av till ex­em­pel am­bu­lans, brand­kår el­ler po­lis. Om du inte upplever att ditt problem är så akut att du behöver ringa 112 så ska du istället ringa Polisens eller Sjukvårdens nummer som du ser nedan.

114 14 Polisen

114 14 är po­li­sens te­le­fon­num­mer för ären­den som in­te är aku­ta, till ex­em­pel en po­li­san­mä­lan. Man kan ringa hit var man än är i lan­det och bli kopp­lad till närms­ta po­lis­myn­dig­het. Polisen har öppet för samtal dygnet runt årets alla dagar. Om man är ut­om­lands och vill ringa po­li­sen så ring­er man 0046-77-114 14.

1177 Sjukvårdsrådgivningen - råd om vård

Sjuk­vårds­råd­giv­ning­en sva­rar på di­na frå­gor, be­dö­mer ditt be­hov av vård, ger dig råd och hän­vi­sar dig till rätt vård­mot­tag­ning när så be­hövs. Även om du eller någon i din närhet behöver snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till 1177, så hänvisar de dig rätt. På Sjukvårdsrådgivningen ar­be­tar sjuk­skö­ters­kor med hög kom­pe­tens och lång er­fa­ren­het. Sjuk­vårds­råd­giv­ning­en är öp­pen dyg­net runt.

0416-271 85 Socialtjänsten – om du eller en vän far illa

Om du är oro­lig för att ett barn el­ler ung­dom far il­la bör du kon­tak­ta Familjeförvaltningens expedition som är öppen följande tider: Måndag och onsdag kl 08.00-16.30, tisdag, torsdag och fredag kl 08.00-15.00. Lunchstängt kl 12.00-13.00. Vid akuta ärenden efter kontorstid kontakta sociala jouren.

112 Sociala jouren Syd - Akuta sociala problem

Bor du, eller den det handlar om, i Sjöbo kommun kan du vid akut behov av social hjälp ringa sociala jouren på kvällar och helger, när inte socialkontoret har öppet. När du ringer upp larmnumret 112 får du lämna namn och telefonnummer. Sociala jouren syd ringer upp dig inom 30 minuter.

020-51 20 20 En väg in för att nå BUP - Psykiatrisk mottagning för barn och unga

Har du frågor om barn och ungas psykiska hälsa, 0 -18 år, ring En väg in, telefontid vardagar 08.00-16.30. När de har stängt hänvisar vi dig till BUPs akutmottagning, se nedan.

040-33 17 11 BUP akutmottagning

Om du behöver komma i kontakt med BUP utanför telefontiden ovan, kan du ringa BUP:s akutmottagning i Malmö.