Missbruksvård

Missbruksvård kan bedrivas på olika sätt utifrån vilken problematik och livssituation den enskilde har. Den missbruksvård som beslutas av myndighetsenheten grundas på den utredning socialsekreteraren gör när någon ansöker om missbruksvård. Exempel på insatser gentemot missbruk är samtalsstöd, strukturerad öppenvårdsbehandling eller vård på institution.

Om man får kännedom om att en person till följd av missbruk synes vara i behov av socialtjänstens insatser kan detta anmälas till socialtjänsten

Ansökningar samt anmälningar om behov av missbruksvård ställs till enhetschef vid myndighetsenheten, tfn 0416-271 85.

Utredningstid för utredningar rörande missbruk är ej reglerad i lag. Det är dock verksamhetens målsättning att utredningstiden ej skall överstiga fyra månader.

Råd och stödenheten erbjuder individuell råd- och stödkontakt till ungdomar, vuxna och familjer med beroendeproblematik.

Stödkontakt kan ske utifrån egen ansökan direkt till enheten eller som stödsamtal utifrån ansökan och beslut genom myndighetsenheten.
Stöd ges i öppenvård och riktar sig till dig som är orolig över ditt eget eller någon annans missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller annat beroende.

Enheten samarbetar utifrån de behov som finns med t.ex. ideella organisationer, sjukvården och andra myndigheter.