Frågor och svar kring avgifter

Hur ska beslut om avgifter se ut?

Svar: Den enskilde ska få ett skriftligt avgiftsbeslut där storleken på avgifterna framgår och hur avgifterna har beräknats. Beslutet ska vara försett med en besvärshänvisning.

Hur kan enskilda individer överklaga avgiftsbeslut?

Svar: Socialnämndens individuella avgiftsbeslut får överklagas (inom tre veckor) hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Vid bifall till den klagande kan ett nytt beslut ersätta det överklagade beslutet.

Kan kommunens beslut om avgiftstaxan överklagas?

Svar: Kommunens taxebeslut kan överklagas (inom tre veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för s.k. laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Prövningen kan utmynna i att beslutet upphävs, men inte att beslutet ersätts med ett annat.

Vad menas med "avgiftsutrymme"?

Svar: Ordet används vid beräkning av kostnaden för hemtjänst.
Avgiftsutrymmet räknas fram genom att dina inkomster minskas med ett förbehållsbelopp som består av ett minimibelopp (lagstadgat belopp som anger beräknade kostnader för ett hushåll) och din boendekostnad. Som inkomst räknas bl a pension, lön, bostadsbidrag, bostadstillägg och avkastning av förmögenhet. Om avgiftsutrymmet blir 0 har du inget avgiftsutrymme, dvs hemtjänsten blir avgiftsfri.

Kan kommunen fatta avgiftsbeslut med retroaktiv verkan?

Svar: Enligt kommunallagen får kommunen inte fatta beslut "med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns sakliga skäl för något annat". Ett "sakligt skäl" kan sannolikt vara om den enskilde uppenbarligen undanhållit uppgifter eller lämnat direkt felaktiga uppgifter vid kommunens utredning av avgiftsunderlag, bostadskostnader etc. Detta är inte rättsligt prövat hittills.

Antalet matportioner på fakturan stämmer inte. Vad gör jag?

Svar: Kontakta din avgifthandläggare och be dem rätta till felet. Du når dem via växeln på 0416-270 00.

Hur betalar jag min hemtjänstavgift via autogiro eller e-faktura?

Svar: För autogiro kontaktar du din avgiftshandläggare via växeln på 0416-270 00.
För e-faktura kontatar du din bank.