Hur ansöker jag om stöd?

Personer som behöver stöd för att kunna leva ett bra liv har rätt att få omsorg och hjälp utifrån sina behov. LSS-handläggarna tar hand om ansökningar om LSS-insatser och för dessa insatser tas inte någon avgift ut. Biståndshandläggare har hand om ansökningar om bistånd med service och omsorg enligt socialtjänstlagen. En av handläggarnas viktigaste uppgift är att vägleda och informera om hur du ansöker, vad du kan ansöka om och från vem.

Du vänder dig till LSS-handläggarna med en skriftlig eller muntlig ansökan. Vilken handläggare som du ska vända dig beror på vilket datum i månaden som du är född. Se kontaktuppgifter nedan.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett skriftligt beslut om vilken insats som beviljats eller avslagits. Uppföljning sker regelbundet för att säkerställa att du har stödinsatser som motsvarar dina behov. Vid ändrade förhållanden kommer omprövning av beslutet att ske. Ändrade förhållanden kan vara att din förmåga förändrats eller att förändringar i samhället medför att du har möjlighet att få stöd på annat sätt.

Individuell plan enligt LSS

I samband med att du beviljas en insats enligt LSS kan du erbjudas en individuell plan enligt LSS. Den individuella planen kan innehålla beslutade och planerade insatser och tas fram i samråd med dig.

Planen ska även redovisa åtgärder som vidtas av andra aktörer än kommunen eller regionen/landstinget. Du som har beviljats en insats kan när som helst begära att en individuell plan upprättas.

Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer.

Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra.

LSS-handläggarna är indelade efter vilket datum du är född. LSS-handläggarna har ingen telefontid, utan du kan ringa, dagtid måndag-fredag.

Är LSS-handläggaren upptagna och inte kan svara så går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen så blir du uppringd inom kort.

 • Är du född dag 1-10 i månaden ringer du 0416-273 40
 • Är du fördd dag 11-21 i månaden ringer du 0416-272 88
 • Är du född dag 22-31 i månaden ringer du 0416-272 85

För att ha möjlighet till stöd och service enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska man tillhöra en av de tre personkretsarna. Personkrets 1 - Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Personkrets 2 - Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder Personkrets 3 - Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som ej beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

För att kunna avgöra om du har rätt till insatser enligt LSS gör LSS-handläggaren en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, dina egna resurser och önskemål. I samband med ansökan behöver du lämna in underlag som styrker personkretstillhörighet LSS, det kan vara läkarutlåtande, psykologutlåtande och ADL från arbetsterapeut eller liknande.

När du ansöker om LSS insatsers görs först en personkretsbedömning. De som tillhör personkretsen är:

 • 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 • 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Om du får avslag på din ansökan finns det möjlighet att överklaga. I samband med avslaget får du information om hur man gör när man överklagar.

Från den dag du meddelats avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens vård-och omsorgsnämnd.

Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående som kan hjälpa dig, kan LSS-handläggaren vara behjälplig. Att överklaga ett beslut medför ingen kostnad för dig.

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

 1. Rådgivning och annat personligt stöd (regionens ansvar)
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 10. Daglig verksamhet

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig och till anhöriga samt uppgifter om varför du söker bistånd/insatser.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut, meddela dig och för att kunna se till att du får det bistånd/den insats som du blir beviljad.

Vi tillämpar dataskyddsförordningen vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.

Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som du får insatser från oss och därefter i fem år i enlighet med gallringsbestämmelser i socialtjänstlagen.

Personuppgiftsansvarig är Vård-och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2023