Personligt ombud

Om du är 18 år och uppåt, har psykisk ohälsa i stor omfattning och som påverkar det dagliga livet kan du få ett personligt ombud. Ett personligt ombud kan ge dig stöd till förändring. Du och ditt personliga ombud identifierar tillsammans dina problem och önskemål och gör en plan över vad som kan förändras och förbättras.

Ett personligt ombud är en möjlighet, inte en rättighet, och avgörs från fall till fall.

Vi arbetar tillsammans

Det personliga ombudets roll och arbetsuppgifter skiljer sig från andra yrkeskategorier på flera sätt och är fristående från myndigheter:

  • Du är uppdragsgivaren och bestämmer takten, ombudet stödjer dig i att nå dina mål
  • Vi arbetar tålmodigt och långsiktigt
  • En förtroendefull kontakt etableras innan själva arbetsplanen påbörjas
  • Flexibelt arbete utifrån dina behov och hälsotillstånd
  • Arbetar för att skapa bra relationer i myndighetskontakter
  • Du kan när som helst välja att avsluta din kontakt med personligt ombud.

Tidbegränsad hjälp

Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är klart avslutas kontakten. Du kan söka vårt stöd igen med nya uppdrag.

Vi påtalar brister i systemen

Vår uppgift är också att upptäcka och påtala brister som finns inom myndigheter och arbetssystemet som kan leda till att människor inte alltid får insatser som man har rätt till. Myndigheterna har också möjligheter att kvalitetssäkra sina verksamheter utifrån de påtalade systembristerna.

Patient-, brukar- och anhörigorganisationer

Patient-, brukar- och anhörigorganisationerna betyder mycket för vårt arbete. Föreningarna stödjer ombuden och klienterna genom att påtala brister och fel i välfärdssystemet.


Du kontaktar oss per telefon, mail, brev eller med hjälp av någon annan. Vi träffas och då berättar du mer om din situation.

Ett personligt ombud är en möjlighet, inte en rättighet och avgörs från fall till fall.

Inledningsvis är det viktigaste att vi skapar en bra kontakt med varandra. Det kan ta olika lång tid beroende på utgångsläget och hur man mår.

Efter att vi får klart för oss vad som brister i tillvaron söker vi tillsammans stöd anpassat för att vardagen ska fungera igen.

Stödet med ett personligt ombud bygger på ett samarbete mellan dig som söker hjälp och det personliga ombudet.

Ja det kan du vara. Det första steget att söka kan vara det svåraste.

Ja.

Det finns inte någon direkt begränsad tid och är inte det viktiga. Däremot när man fått sitt stöd och det fungerar som det ska avslutas kontakten.

Personligt ombud vägleder dig till rätt myndighet så de hjälper dig vidare. Därefter upphör vår kontakt.

De personliga ombuden arbetar med högst med 15 personer vardera. Blir trycket för hårt på verksamheten sätts ärenden på kö.

Ja.

Det finns ingen specifik utbildning men det krävs att gå en introduktionsutbildning för alla personliga ombud i Sverige. Socialstyrelsen ansvarar för denna utbildning.

Det viktigt är att den som vill arbeta i yrket har goda kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar. Att vara insatt och vilka följder och hinder funktionsnedsättningen ger dig. Det är också viktigt att veta vilket stöd- vård- och service som finns för dig med psykisk funktionsnedsättning.

Ombudet ska känna till den lagstiftning som finns inom området. Exempelvis socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service (LSS). Det är mycket viktigt att den som jobbar som personligt ombud har ett mycket stort engagemang för människor, lyhördhet och stor integritet.

Man ska tycka om att lösa problem. Man måste vara diplomatisk och en god förhandlare.

I mån av tid.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2019
Sidan publicerad av: Elisabeth Lyrén
Omsorg och stöd