Behandling av personuppgifter

Information enligt 23 och 24 §§ Personuppgiftslagen (1998:204 PuL). De personuppgifter som du lämnar efter att du väljer att fortsätta med våra e-tjänster behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Genom att lämna dessa uppgifter i tjänsten samtycker du till personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifterna behandlas av myndigheten för att denna skall kunna fullgöra sina förpliktelser och övriga åtaganden enligt denna lag eller annan författning eller avtal.

Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer av lag eller annan författning. Myndigheten iakttar självfallet gällande sekretessbestämmelser.

Du har rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som rör dig. Du har även rätt att inkomma med begäran om rättelse av personuppgifterna.