Kvarteret Bränneriet

Illustration: Sigma Civil AB

Området mellan Silogatan och Fabriksgatan har under många år varit en tom yta, ett sår i Sjöbo tätort. Tomrummet delar av Sjöbo idag och genom att bebygga området vill man väva ihop Sjöbo tätort till en helhet.

Kvarteret Bränneriet möjliggör uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo.
Strukturen inom området ska bygga på småskaliga kvarter och gränder i kontrast till några bredare trädplanterade gaturum.
Det finns naturvärden att skydda inom området, bland annat en enkelsidig allé med lindar som finns längs Fabriksgatan.

Barnen i centrum, god arkitektur, smarta miljölösningar och ett hållbarhetsfokus avseende den biologiska mångfalden genomsyrar hela projektet.

Entreprenaden

Älmby Entreprenad AB anlägger på uppdrag av Sjöbo kommun infrastrukturen för kvarteret Bränneriet. Avtalet gäller också anläggandet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs del av Fabriksgatan, som tex. upphöjda korsningar, cykelväg, parkeringsplatser och trädplantering.

Entreprenaden har sedan årsskiftet pausats för att färdigställa återstående arbeten inom entreprenaden till våren 2022. De arbetena som kvarstår är bland annat rivningsarbeten på Solgatan, färdigställande av upphöjda korsningar, asfaltering (toppbeläggning) på Fabriksgatan, belysningsarbeten samt färdigställande av vissa planteringsytor. Arbetena påbörjas i mars/april och väntas stå klart till sommaren.

Aktuellt just nu

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Fabriksgatan påbörjas vecka 16. Genomfart på Fabriksgatan stängs vid korsningen Fabriksgatan/Terrassgatan och infart till Östra Bangatan leds om via Västra Bangatan.

Pendlarparkeringen

Pendlarparkeringen söder om busstationen ingår i arbetsområdet för entreprenaden. Detta gör att parkeringen inte är tillgänglig för allmänheten under byggtiden. Pendlarparkering som har infart från Silogatan kan nyttjas som alternativ parkering.

Markanvisningstävling

Byggnationen av den nya bebyggelsen sker genom en markanvisningstävling som startar våren 2022.
Intresseanmälan markanvisning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2022