Parker och lekplatser

Verksamheten omfattar anläggning, drift och underhåll av kommunens parker, grönområden, naturmark och lekplatser.

Drift och underhåll omfattar huvudsakligen skötsel av gräsmattor, buskar, rabatter och renhållning, men även arbetsuppgifter som plantering, beskärning, häckklippning samt lekplatsunderhåll ingår.

I parkverksamheten ingår ca 130 ha grönytor och 24 lekplatser.

En ny policy för kommunens lekplatser togs fram 2008. Ett led i policyn var att tillgänglighetsanpassa en lekplats i kommunen varje år. Nu ska en ny policy tas fram.