Torg och allmänna platser

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna och som upplåtits för sina ändamål. Som stöd för dig som planerar ett arrangemang på offentlig plats har vi sammanställt sådant du ska tänka på.

Torghandel

På Gamla Torg i Sjöbo finns platser att hyra för försäljning.
Om du är intresserad av att hyra en plats tar du kontakt med receptionen i kommunhuset.
Torgplatserna är indelade i rutor. Dessa kostar 30 kr/dag att hyra och du betalar för så många rutor som du önskar att hyra.

Arrangemang på övrig platsmark

Vid arrangemang på övrig allmän platsmark, förutom Gamla torg, måste du söka tillstånd för att nyttja marken. Tillståndet söker du hos polisen som hör med tekniska förvaltningen så att platsen för arrangemanget är ledig.

Tillståndshantering

  1. Kontakta kundtjänst på tekniska förvaltningen för att se om aktuellt datum är tillgängligt.
  2. Den sökande vänder sig till polisen med en formell ansökan.
  3. Kommunen handlägger ansökan. Kommunen kan då kommunicera med sökanden.
  4. Kommunen upprättar villkor för tillstånd.
  5. Kommunen lämnar över sitt yttrande med eventuella villkor till polisen.
  6. Polisen fattar beslut om tillstånd och meddelar sitt beslut till den sökande. Då polisen meddelar den sökande om det beviljade tillståndet skall b.la. kommunens villkor biläggas. När kommunen har yttrat sig i ärendet ska polisenes beslut också innehålla ett meddelande om möjligheten att överklaga kommunens yttrande. Kommunen erhåller komplett kopia av polisens beslut.

Ett tillstånd att använda en offentlig plats är knutet till den sökande och kan ej överlåtas.

För tillfällig el kontakta behörig installatör.
Vid frågor kring tillfällig el kontakta Sjöbo Elnät AB
tfn: 0416 – 41 19 00 eller via mail:
För tillfälligt vatten kontakta VA-ingenjör Pia Fröjd,
tfn 0416 – 271 91

Tillfälligt abonnemang kan beställas för sophämtning.
Kontakta kundtjänst på tekniska förvaltningen

Toaletter och dusch mm hyr sökande från entreprenörer.