Nytt beslut om bygglovet för aktivitetsparken

Publicerad 15 februari 2018

Ett nytt bygglov för Sjöbos aktivitetspark beviljades av Samhällsbyggnadsnämnden.

Ett tidigare beslut som togs i december överklagades till Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen beslutade 2018-02-08 att återförvisa ärendet till nämnden för förnyad handläggning.

Nu är den förnyade handläggning klar och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att bygglov ges till sökande. Motiveringen är att Sjöbo aktivitetspark tillgodoser ett allmänt intresse och är förenligt med detaljplanens syfte från år 1966. I fördjupningen av Översiktsplanen för Sjöbo tätort, antagen av kommunfullmäktige 2013-04-24, är Campusstråket - område som sträcker sig från Färsingaskolan i norr via Malenas park, Florabiografen/Parkgatan och fram till Västergatan i söder - utpekat som ett område med särskilda förutsättningar. Området utpekas som lämpligt för anläggning av exempelvis en tilltalande plats med temalekplats och kiosk.

I nämndens beslut tas hänsyn till det sociala perspektivet samt barnperspektivet. Parken bidrar till områdets utveckling och användning av allmän plats med goda kommunikationsmöjligheter och genomströmning av människor. Fysisk aktivitet har stor betydelse för barn och ungas hälsa och utveckling – både psykosocialt och motoriskt. Aktivitetsparken är en möjlighet att utveckla barn och ungas byggda närmiljö.

Nu ska protokollet justeras och sen anslås på den digitala anslagstavlan. Beslutet ska skickas ut till berörda och sen är det möjligt att överklaga beslutet i tre veckor.

Upphandling av entreprenör för anläggningen är avslutad men tilldelning av entreprenör kan göras först när bygglovet vunnit laga kraft.