Trafik och gator

Trafiksäkerhet

Ett antal trafiksäkerhetsprojekt genomförs varje år på de vägar där kommunen är väghållare.
En grupp bestående av tjänstemän och politiker, Trafiksäkerhetsgruppen, jobbar med ärenden från tekniska nämnden samt nyprojektering av gatumark.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter hålls sedan första januari 2011 ajour i Transportstyrelsens rikstäckande databas för lokala trafikföreskrifter.

Inom tättbebyggt område i Sjöbo tätort gäller förbud för genomfart med tunga fordon (över 3,5 ton).
Förbudet gäller inte Esplanaden, Åsumsgatan mellan Södra Åsumsvägen och Sandåkravägen samt Sandåkravägen.

Dispenser för fordon inom Sjöbo kommun

Dispenser enligt Trafikförordningen, om t.ex. tung, bred och lång transport, handlägges av tekniska förvaltningen. Går transporten genom flera kommuner är det Trafikverket man söker dispens hos.