Anläggnings- och lokalstöd

Stödet är avsett att hjälpa till att klara föreningarnas behov av anläggningar/lokaler för verksamheten som bedrivs.

Stödet prioriteras till anläggningar/lokaler där verksamhet för åldrarna 3 – 25 år och + 65 år samt för personer med funktionsnedsättning bedrivs. Stödet är avsett att täcka del av föreningens nettokostnader för drift/hyra av lokalen/anläggningen.

Stöd utgår endast till anläggningar/lokaler ägda eller förhyrda inom Sjöbo kommun.
Stöd utgår endast för den del av kostnaderna som går att hänföra till föreningens ordinarie verksamhet. Förening ska kunna verifiera uppkomna intäkter/kostnader om Sjöbo kommun så önskar.

Anläggnings och lokalstödet består av tre stödformer:

 • Kommunägda eller kommunhyrda anläggningar/lokaler
 • Föreningsägda anläggningar/lokaler
 • Hyresstöd

För att underlätta föreningarnas ordinarie verksamhet i alla åldrar så erhåller samtliga stödberättigade föreningar i Sjöbo kommun kostnadsfri upplåtelse av kommunägda eller kommunhyrda anläggningar/lokaler.

Villkor

Vid upplåtelse prioriteras verksamhet för åldrarna 3 – 25 år och + 65 år samt för personer med funktionsnedsättning enligt Sjöbo kommuns policy för anläggnings- och lokalupplåtelse.

Stödet omfattar inte kommersiell eller entrébelagd verksamhet, om sådan förekommer gäller fastställd taxa/avgift. Kommersiell och entrébelagd verksamhet definieras på följande sätt: "Arrangemang/aktiviteter som inte tillhör förenings kärnverksamhet (ordinarie verksamhet), utan genomförs enbart för att skapa intäkter till densamma".

Om förening inte nyttjar tilldelad och bokad lokal och inte meddelat vår lokalbokning detta senast 24 timmar innan nyttjandetillfället ska förening debiteras kostnad enligt kommunens taxebestämmelser.

Insyn och granskning

Stödberättigad förening ska årligen, snarast efter årsmötet, ladda upp nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna året
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Stadgar – om dessa förändrats
 • Uppdaterade föreningsuppgifter

För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar/lokaler så utgår stöd för detta till stödberättigade föreningar. Stödet syftar till att ge förening möjlighet att kunna driva, underhålla och/eller förbättra och därmed kunna bedriva verksamhet i egen anläggning/lokal.

Syftet är dessutom att uppmuntra föreningar som är ägare av samlingslokaler att driva och utveckla dessa så att det skapas ett mervärde för föreningar i Sjöbo kommun och dess medlemmar.

Villkor

Stödet fördelas på ett driftsstöd och ett investeringsstöd, som utgår efter prövning i varje enskilt fall. Stöd utgår endast efter att Sjöbo kommun i förväg godkänt anläggning/lokal. Vid beräkning av stödet ska anläggningens/lokalens nyttjandegrad och betydelse för kommunens verksamhet för åldrarna 3 – 25 år och + 65 år samt för personer med funktionsnedsättning prioriteras.

Stöd som kan utgå baseras på anläggningens/lokalens föregående års godkända nettodriftkostnader och de investeringskostnader som kommer att uppstå under året. Investeringsstödet kan erhållas för ny-, till- eller ombyggnad av anläggning/lokal för ökat användande. Stödet kan även sökas för ökad tillgänglighet samt miljöförbättrande och energisparande åtgärder.

Tekniska nämnden besiktigar årligen ett urval av de föreningsägda anläggningarna/lokalerna.

Stöd

Stöd kan utgå med högst 90 % av netto- och investeringskostnaden för föregående år till förening som redovisat minst 400 deltagartillfällen det senaste verksamhetsåret enligt lokalt aktivitetsstöd. För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen/år kan stöd utgå med högst 30 %. Stödet beräknas efter inkomna och godkända ansökningar och fördelas i förhållande till tillgängliga medel.

Ansökan

Ansökan sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. årligen senast den 25 oktober.

Utbetalning

Beviljat stöd utbetalas senast i februari månad. Investeringsstödet utbetalas med 50 % senast i februari månad och resterande utbetalning sker när slutredovisning inlämnats.

För sent inkommen ansökan

Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång får reducerat stöd enligt nedan (gäller ej arrangemangs- eller utvecklingsstöd):

 • Ansökan inkommen 1 – 7 dagar för sent, avdrag med 10 %
 • Ansökan inkommen 8 – 14 dagar för sent, avdrag med 25 %
 • Ansökan inkommen 15 – 21 dagar för sent, avdrag med 50 %
 • Ansökan inkommen senare än 21 dagar är inte berättigad till stöd

Beviljat stöd utbetalas till föreningens plus- eller bankgirokonto.

Avstängning och krav på återbetalning

Om oriktiga ansökningsuppgifter inlämnas kan detta medföra avstängning och krav på återbetalning vilket beslutas av tekniska nämnden i varje enskilt fall.

Förening som under året brutit mot andra allmänt vedertagna regler avstängs med omedelbar verkan från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av utbetalt stöd.

Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess att skulden reglerats.

Insyn och granskning

Stödberättigad förening ska årligen, snarast efter årsmötet, ladda upp nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna året
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Stadgar – om dessa förändrats
 • Uppdaterade föreningsuppgifter

Stöd utbetalas inte till förening som ej inkommit med ovanstående handlingar.

Tekniska nämnden genomför årligen uppföljning av föreningars verksamhet, vilket innebär att förening som erhållit stöd ska kunna ställa erforderliga handlingar och uppgifter till tekniska nämndens förfogande.

Tekniska nämnden beslutar årligen stödens belopp i förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd.

För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningshyrda anläggningar/lokaler kan stöd utgå för detta till stödberättigade föreningar i de fall inte likvärdiga kommunala alternativ kan erbjudas.

Villkor

Stöd utgår endast efter att Sjöbo kommun i förväg godkänt förhyrning i varje enskilt fall. Vid beräkning av stödet ska anläggningens/lokalens nyttjandegrad och betydelse för kommunens verksamhet för åldrarna 3 – 25 år och + 65 år samt personer med funktionsnedsättning prioriteras.

Stöd

Stöd kan utgå med högst 90 % av hyreskostnaden för föregående år till förening som redovisat minst 400 deltagartillfällen det senaste verksamhetsåret enligt lokalt aktivitetsstöd. För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen/år kan stöd utgå med högst 30 %. Stöd beräknas efter inkomna och godkända ansökningar och fördelas i förhållande till tillgängliga medel.

Ansökan

Ansökan sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. årligen senast den 25 oktober.

Utbetalning

Beviljat stöd utbetalas senast i februari månad.

För sent inkommen ansökan

Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång får reducerat stöd enligt nedan (gäller ej arrangemangs- eller utvecklingsstöd):

 • Ansökan inkommen 1 – 7 dagar för sent, avdrag med 10 %
 • Ansökan inkommen 8 – 14 dagar för sent, avdrag med 25 %
 • Ansökan inkommen 15 – 21 dagar för sent, avdrag med 50 %
 • Ansökan inkommen senare än 21 dagar är inte berättigad till stöd

Beviljat stöd utbetalas till föreningens plus- eller bankgirokonto.

Avstängning och krav på återbetalning

Om oriktiga ansökningsuppgifter inlämnas kan detta medföra avstängning och krav på återbetalning vilket beslutas av tekniska nämnden i varje enskilt fall.

Förening som under året brutit mot andra allmänt vedertagna regler avstängs med omedelbar verkan från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av utbetalt stöd.

Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess att skulden reglerats.

Insyn och granskning

Stödberättigad förening ska årligen, snarast efter årsmötet, ladda upp nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna året
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Stadgar – om dessa förändrats
 • Uppdaterade föreningsuppgifter

Stöd utbetalas inte till förening som ej inkommit med ovanstående handlingar.

Tekniska nämnden genomför årligen uppföljning av föreningars verksamhet, vilket innebär att förening som erhållit stöd ska kunna ställa erforderliga handlingar och uppgifter till tekniska nämnden förfogande.

Tekniska nämnden beslutar årligen stödens belopp i förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 februari 2024