Föreningsstöd - allmänna bestämmelser

Vi vill genom olika stödformer ge ideella föreningar möjligheter att genomföra nyskapande, stimulerande och förebyggande verksamheter av hög kvalité i första hand för barn och ungdomar 3 – 25 år samt äldre + 65 år inom Sjöbo kommun.

Vi har ett uppdrag från Kommunfullmäktige att fördela stöd till ideella föreningar som är öppna för alla och verksamma i Sjöbo kommun.

Stödformerna ska bland annat bidra till:

 • Att ett jämställt och jämlikt varierat rikt utbud av fritids- och kulturverksamheter erbjuds i kommunens alla delar.
 • Ökning av aktiviteterna, genom att allt fler attraheras, engageras och stimuleras av föreningarnas verksamhetsutbud.
 • Att utveckla och stärka demokratiska former som leder till engagemang, delaktighet, samverkan samt möten mellan olika generationer och kulturer, förebygga sociala problem och stimulera till hög livskvalité och därmed god folkhälsa.

För att få stöd från Sjöbo kommun krävs att föreningen är godkänd. För att bli detta behöver nedanstående villkor vara uppfyllda. Föreningen ska:

 • Vara öppen för alla och ha ett ideellt syfte.
 • Vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati samt att arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering.
 • Ha minst 10 aktiva medlemmar som betalat fastställd medlemsavgift som ska vara lägst 50 kronor per medlem/år.
 • Ha antagit skriftligt utformade stadgar av konstituerande möte eller årsmöte.
 • Ha stadgeenligt vald styrelse och vald/utsedd revisor.
 • Ha erhållit organisationsnummer från Skatteverket samt inneha plus- eller bankgirokonto.

Om föreningens verksamhet bedöms som mycket angelägen kan vi, genom särskild prövning, ge förening stöd även om ovanstående kriterier inte uppfylls. Vi kan även ge fria grupperingar möjlighet till arrangemangs- och utvecklingsstöd om verksamheten bedöms som mycket angelägen.

Stöd utgår inte till ekonomiska föreningar och liknande, vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.

Ansökan

Ansökan om stöd sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI). Använd länken nedan.


För sent inkommen ansökan

Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång får reducerat stöd enligt nedan (gäller ej arrangemangs- eller utvecklingsstöd).

 • Ansökan inkommen 1 – 7 dagar för sent, avdrag med 10 %
 • Ansökan inkommen 8 – 14 dagar för sent, avdrag med 25 %
 • Ansökan inkommen 15 – 21 dagar för sent, avdrag med 50 %
 • Ansökan inkommen senare än 21 dagar är inte berättigad till stöd

Beviljat stöd utbetalas till föreningens plus- eller bankgirokonto.

Avstängning

Om oriktiga ansökningsuppgifter inlämnas kan detta medföra avstängning och krav på återbetalning vilket beslutas av tekniska nämnden i varje enskilt fall. Förening som under året brutit mot andra allmänt vedertagna regler stängs med omedelbar verkan av från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av utbetalt stöd.
Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess att skulden reglerats.

Insyn och granskning

Stödberättigad förening ska årligen snarast efter årsmötet, dock senast två månader efter stadgeenlig årsmötesmånad, ladda upp nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna året
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Stadgar – om dessa förändrats
 • Uppdaterade föreningsuppgifter

Stöd utbetalas inte till förening som ej inkommit med ovanstående handlingar.
Tekniska nämnden beslutar årligen stödens belopp i förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2024