Behov av stöd

Alla elever i skolan som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling har rätt till särskilt stöd i skolan. Det särskilda stödet ska i första hand ges i elevens ordinarie grupp.

För de elever som har behov av särskilt stöd ska åtgärdsprogram inrättas. Åtgärdsprogrammet ska beskriva vilka behov eleven har, vilka åtgärder som planeras samt hur dessa ska följas upp. Rektor beslutar om åtgärdsprogram.