Elevhälsa

Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för inlärning. Vi verkar för en positiv helhetssyn på barn och ungdomar utifrån psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande.

Sjöbo kommuns elevhälsan ingår i Råd och stödenhetens verksamhet. Elevhälsa består av det centrala resursteamet med psykologer, kuratorer och specialpedagoger. Elevhälsans medicinska del består av skolsköterskor och skolläkare.

De olika delarna av elevhälsan samarbetar med varandra utifrån elevens behov och naturligtvis med eleven själv, skolans pedagoger och föräldrarna. Personalen inom elevhälsan har tystnadsplikt. Verksamheten för eleverna är avgiftsfri.

Så säger Skollagen

"För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses."
Skollag 2010:800 2 kap 25§