Rätt till tilläggsbelopp och bidrag för extraordinära åtgärder

Alla skolor ska enligt skollagen ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet. Tilläggsbeloppet lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet avser alltså endast ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen, t.ex. tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal.

Kostnaderna för stödet ska vara kopplade till en enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Möjligheten att ansöka om tilläggsbelopp gäller även för elevernas vistelse på fritidshem.

Huvudregeln är att tilläggsbeloppet till en fristående enhet ska till sin storlek motsvara kostnaden för de extraordinära åtgärderna som eleven beviljas och/eller erbjuds i kommunal skola.

Det finns ingen given gräns för när behovet anses vara omfattande men åtgärderna som svarar mot det omfattande behovet ska vara kostnadskrävande och processen särskilt stöd bör vara uttömd.