Stöd, hälsa och trygghet

Vi arbetar med värdegrundsarbetet i vardagen på förskolan. Det innebär att vi i olika situationer tillsammans med barnen aktivit arbetar med trivselregler som berör hur man kan lösa konflikter, hur en bra kompis är, hur vi bör vara mot varandra och språkbruk tillsammans med andra.

Bjärsjölagårds förskola jobbar utifrån vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att förebygga diskriminering, kränkning och mobbning på förskolan. Vi arbetar även utifrån vår barnhälsoplan. Du hittar planerna under relaterade dokument längst ner på sidan.

Barn i behov av särskilt stöd

"Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt." (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, s. 5)

Om behovet finns så sker detta arbete kontinuerligt genom samtal mellan vårdnadshavare och förskola tillsammans med specialpedagog. Detta anpassas efter behov. Förskolan kan upprätta en Pedagogiskt kartläggningen som leder till Plan för särskilda stödinsatser i förskolan för att på bästa sätt kunna ge förutsättningarna för barns möjlighet att utvecklas så långt som det är möjligt. Förskolan kan också vara ett stöd till familjen för att skapa kontakter med andra yrkesprofessioner om detta behov finns.

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

"Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål." (Skollagen 8 kap. 10§).
Detta arbete sker kontinuerligt i förskolans vardag och i leken där allt är möjligt. Biblioteket tillhandahåller språkpåsar till förskolan för att barn ska kunna utveckla sitt språk. I förskolan finns tillgång till olika IT verktyg som stöd i detta arbete.

Säkerhet och sekretess

All personal som jobbar i Piratenområdet, ordinarie såväl som vikarier, har skrivit på tystnadspliktspapper. All personal som jobbar i verksamheten har anmälningsplikt vid misstanke om något barn på förskolan far illa.

Olyckor och kriser

Bjärsjölagårds förskola har upprättat handlingsplaner vad gäller olyckor och kriser. Vid olycka skrivs det tillbud av händelsen.

Vid dödsfall (bland barnen, pedagoger eller andra vuxna som jobbar nära barnen) finns det en krislåda på förskolan som stöd för barn och pedagoger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2023