Stöd, hälsa och trygghet

Trollakull förskola

Verksamhetens vision

På Piratens förskolor så möts alla med respekt. Här ger vi varandra stöd och vi tror på varandra. På Piratens förskolor känner alla att vi är värdefulla och att vi kan lyckas. Att lyckas är att veta att man har gjort sitt bästa.

Detta sker genom:

 • Vi är närvarande pedagoger.
 • Vi är nyfikna och medupptäckande pedagoger.
 • Vi är lyhörda pedagoger.
 • Vi utformar den pedagogiska miljön så att det stimulerar till lek och lärande.
 • Vi utformar den pedagogiska miljön så att gruppkonstellationerna kan ändras utifrån barnens behov.
 • Vi vägleder barnen och är goda förebilder.

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Förskolan har ansvar för att utreda, dokumentera och åtgärda när något händer. Trollakullś förskola har ett väl fungerade och kontinuerligt pågående arbete mot mobbing och mot diskriminerande och kränkande behandling. Du kan läsa mer om detta i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Du kan alltid anmäla diskriminering eller kränkande behandling till ansvarig förskolechef. Om du inte känner att du blir lyssnad till, så kan du kontakta Familjeförvaltningen.

Förskolan ska även erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt. (Läroplanen för förskolan, LpFö-98/16)
Läs mer om detta i vår Barnhälsoplan (länk till denna finns längre ned på sidan)

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2016 och Skollagen)

I Piratenområdets förskoleenhet arbetar vi utifrån framtagen Barnhälsoplan där vi säkerställer varje barns behov. I området finns en specialpedagog.

Förskolan kan upprätta en "Pedagogiskt kartläggningen" som leder till "Plan för särskilda stödinsatser i förskolan" för att på bästa sätt kunna ge förutsättningarna för barns möjlighet att utvecklas så långt som det är möjligt.

Förskolan kan också vara ett stöd till familjen för att skapa kontakter med andra yrkesprofessioner när detta behov finns.

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (Skollagen 8 kap. 10§).
Detta arbete sker kontinuerligt i förskolans vardag och i leken där allt är möjligt. Biblioteket tillhandahåller språkpåsar till förskolan för att barn ska kunna utveckla sitt språk. I förskolan finns tillgång till olika IT verktyg, TAKK och bilder som stöd i detta arbete.

Säkerhet och sekretess

Förskolan arbetar kontinuerligt med att dokumentera och följa upp tillbud och har en utarbetad Krisplan.

Barnens trivselregler

Barnen har tillsammans tagit fram trivselregler. Några av dessa är:

 • Vi ska kramas och vara snälla
 • Vi ska städa när vi har lekt
 • Vi ska sitta stilla på blåa mattan
 • Vi ska inte klättra på möblerna
 • Vi ska inte skrika och bitas
 • Vi ska inte bråka eller slåss

Hur är man en bra kompis?

 • Man säger förlåt.
 • Man kramas.
 • Man leker tillsammans.
 • Man är snäll mot varandra.
 • Man delar med sig.
 • Man lyssnar på varandra.

Läs mer om våra trivselregler samt hur vi arbetar med värdegrund, kamratskap med mera i vår Likabehandlingsplan , 471.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Barnhälsoplan

Syftet med vår barnhälsoplan är att skapa en gemensam syn på barnhälsa. Planen beskriver hur vi på förskolan arbetar med barnhälsa, ett förhållningssätt och struktur, som alla inom vår enhet ska vara förtrogna med.

Barnhälsoplan , 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2023