Stöd, hälsa och trygghet

Grundsärskolans verksamhet arbetar förebyggande värdegrundslektioner.

Vision för Grundsärskolans rektorsområde

Vi ska alla utvecklas genom att utmanas på olika sätt och erbjuda en verksamhet där alla trivs och bemöts med respekt. Samverkan över gränserna. Vi strävar efter att lärandet ska vara lustfyllt och väcka nyfikenhet. Känslan av sammanhang(KASAM) och lära för livet. Förstå vikten av en god hälsa samt digitaliseringens påverkan i samhället.

Våra långsiktiga mål

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Läroplan för grundsärskolan 2011).

Du kan läsa om vårt arbete i vår Lokala elevhälsoplan.

Grundsärskolans långsiktiga mål är att ständigt arbeta för att ingen elev blir utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling i verksamheten.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Du kan läsa mer om vårt arbete med trygghet och trivsel i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vår plan finns även i en enklare form med bildstöd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2021
Sidan publicerad av: Micke Johansson
Utbildning och barnomsorg