Ledighet

Vid vissa enstaka tillfällen kan det finnas skäl att bli beviljad ledigt från skolan under ordinarie skoltid. Skolan är barnens arbetsplats och ledighet från skolarbetet bör dock undvikas. Ska man ut och resa är det bästa att man planerar dessa resor till de lov som finns.

Enligt skollagen (2010.800 kap 7) är det rektor som beslutar om kortare ledighet för enskild angelägenhet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor kan delegera åt annan att besluta om ledighet kortare än 10 dagar. Skolverkets "Mer om frånvaro och ledighet, juridisk vägledning (PDF-dokument)

Ledighet för enskild angelägenhet kan exempelvis vara vissa resor, familjehögtider och religiösa högtider."
Synnerliga skäl bedöms alltid individuellt och det krävs mycket för att detta ska vara uppfyllt. Synnerliga skäl är sådant som är enstaka större händelser exempelvis utbytesresor, enstaka tävlingar för ungdomar på elitnivå, sjukdomar eller dödsfall i familjen.

Ledighet som infaller i samband med nationella prov för år 3,6 och 9 beviljas mycket restriktivt. För mer information om vilka perioder det är nationella prov se Skolverkets hemsida eller kontakta skolan. Ledighet i samband med terminsstart bör också undvikas.

Ansökan om ledighet skickas in på avsedd blankett och beslutet om ledighet går inte att överklaga. Ansökan om ledighet ska lämnas in i så god tid som möjligt för att kunna fatta ett väl grundat beslut. Vid längre ledighet är det särskilt viktigt att lämna in ansökan i tid.

Mer information finns på

http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-vagledning/elevers-franvaro-och-ledighet-1.5015

Rektorer och Verksamhetschef
Familjeförvaltningen, Sjöbo kommun