Modersmålsundervisning

Sjöbo kommun erbjuder elever som har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning i grundskola, friskola och särskola. Modersmålsundervisning ska stärka elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Enligt Skollagen 10 kap 7 § ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Ett eget ämne

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan och grundsärskolan. Ämnet är frivilligt och kan väljas av elever som uppfyller de särskilda villkor som finns beskrivna i Skollag och Skolförordning. I läroplanen för ämnet beskrivs syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. I Sjöbo kommun samordnas modersmålsundervisningen och anordnas utanför den garanterade undervisningstiden.

Så gör du för att anmäla ditt barn

Du som är vårdnadshavare anmäler intresse för modersmålsundervisningen på en särskild blankett som du får av ditt barns mentor (Blanketten heter Intresseanmälan modersmålsundervisning). Du hittar även blanketten här.

Därefter gör rektorn en bedömning av elevens rätt till modersmålsundervisning. Rektors bedömning meddelas skriftligt till hemmet.

Genom en samordning av modersmålsundervisningen bedöms möjligheten till undervisning med tanke på antalet elever med rätt till modersmålsundervisning i respektive språk och möjligheten att rekrytera lämplig lärare för undervisningen. Bedömningen meddelas respektive rektor och elevs vårdnadshavare (Besked angående elev med rätt till modersmålsundervisning).

Frånvaro från modersmålsundervisningen är likställt med frånvaro från annat skolämne. Skriftligt omdöme respektive betyg skickar modersmålslärarna till samordningen av modersmålsundervisningen i samband med terminsslut för vidarebefordran till respektive skola.

Uppsägning av modersmålsundervisning ska göras på särskild blankett som du får av ditt barns mentor (Uppsägning modersmålsundervisning). Du hittar även blanketten här.

Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets sida "Tema modersmål"