Lämna klagomål

Sjöbo kommuns familjeförvaltning är angelägna om att hålla en hög kvalitet på det arbete som utförs. Vi tycker det är viktigt att alla får komma till tals och ges ett inflytande över vår verksamhet. Vi ser klagomål som ett tillfälle till förändring och förbättring.

Klagomål ska, i möjligaste mån, tas upp direkt med den det berör. Om du efter kontakt med personal fortfarande har klagomål, ta då kontakt med ansvarig förskolechef/rektor. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den klagomålet berör.

  • Klagomål kan lämnas både skriftligt och muntligt.
  • Tänk på att allt som skrivs till kommunen är allmän handling och att nästan allt blir offentligt.
  • Som klagande kan du vara anonym, men du kan då inte få någon återkoppling på klagomålet.

För elever och föräldrar
Här kan du lämna ditt klagomål via webbformulär.