Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Lek är lärande

Publicerad 07 december 2016

Yrkesstolthet, kollegialt lärande och stor pedagogisk medvetenhet är positiva effekter av projektet kompetensutveckling för förskollärare.

– Tillfällena för kompetensutveckling har väckt iver och energi bland pedagogerna. Vi forsätter med föreläsningar och flera pedagoger önskar forska tillsammans med Kristianstad högskola, berättar Gunnel Bengtsson, som är en av Sjöbo kommuns förskolechefer och projektsamordnare för förskolsatsningen.

Under 2017 fortsätter arbetet. Förutom fotsatta besök av gästföreläsare går förskolan in i ett samarbeta med biblioteket för att främja litteraturanvändning. Pedagogernas förmåga att läsa högt, fängslande och dramatiserande.

Forskarnas arbete har bidragit till ett kollektivt lärande. Forsningsrapporterna har kommit och forskarna har berätta om slutsatser och ger konkreta tips som omsätts direkt i verksamheterna.

En av forskningsrapporterna har haft fokus på arbetet med modersmålsstöd i förskolan:

– Nu ska vi arbeta med intresse för att läsa, också för barnen som har ett annat modersmål. Vi har bokpåsar som tagits fram tillsammans med barnbibliotekarien Hanna Andersson. I påsarna finns en bok och rekvisita så att vi kan läsa och leka berättelsen. Påsarna finns på många olika språk.

Att leka är nämligen viktigt. I leken utvecklar barnet många olika; sociala och kroppsliga förmågor, nya ord, matematik och mycket annat. Leken och lärmiljöerna har fått högre värde och status, genom att lyftas i projektet. I förskolan finns lärande lekredskap. Till exempel en lärmiljö som sjukhus där det finns riktiga instrument. Där kan barn och pedagoger leka sjukhus samtidigt som de pratar om hur kroppen fungerar och vad man gör på sjukhus. På väggarna sitter några röntgenbilder och anatomiska affischer. På det sättet tar förskolan in barnens vardag i sin planering om vad förskolan ska erbjuda:

– Vi väcker barnets nyfikenhet genom att arbeta med det som de funderar på, till exempel hur kroppen fungerar och får ett naturligt lärande för barnen, och det är det som är förskolans undervisning, säger Gunnel Bengtsson.

Resultatet av projektet syns tydligt:
Medvetenheten om hur man kommunicerat med barnen har ökat. Pedagogerna talar om naturvetenskap, matematik, svåra ord på ett helt annat sätt:

– Pedagogerna har ökat sin medvetenhet och reflekterar idag genom gemensamma diskussioner utifrån läroplanens mål. Yrkesstoltheten har ökat genom den egna forskningen och gästföreläsare. Även föräldrar ger oss reflektioner om att deras barn har utökat sitt ordförråd och andra förmågor. Barnen delar med sig till de yngre barnen när de lär sig nya ord. Det ger en bättre dialogkultur på förskolan.

Fakta

Projektet sker på grund av det förändrade uppdraget som förskolan fick i skollagen 2010 och läroplan för förskolan 2010. Där slås fast att det ska var undervisning i förskolan. Förskolans roll är att följa upp, utvärdera och utveckla.