Olweusprogrammet

Sedan 2005 har Sjöbo kommun arbetat med Olweus program mot mobbing. Olweus är ett evidensbaserat program mot mobbning. Alla grundskolor i Sjöbo kommun arbetar med programmet och i Sjöbo kallas arbetet KRAFT (KraftFulltArbeteFörTrygghet).

Programmet anses vara det mest effektiva antimobbningsprogram i världen (Brå 2009). Olweusprogrammet är utvärderat i Norge, Island, USA Tyskland och Australien. Forskningsrapporterna visar på en minskning av mobbningen på mellan 30 till 50 procent.

Olweus är först och främst ett förebyggande program där huvudmålen är att:

 • Reducera existerande mobbning
 • Förebygga nya mobbningsproblem
 • Öka medvetenheten och kunskapen om mobbning
 • Skapa engagemang hos personal och föräldrar
 • Stödja och effektivt skydda de utsatta

Olweusprogrammet bygger på följande grundtankar:

 • De vuxna måste stoppa mobbningen
 • Viktigt med stark klassledning
 • Klara gränser mot oacceptabelt beteende
 • Bygga upp positiva relationer mellan barn och vuxna
 • Kompetensbyggande hos personalen

Olweus fyra mobbningsregler:

 • Vi ska inte mobba andra.
 • Vi ska försöka hjälpa de elever som blir mobbad.
 • Vi ska även vara tillsammans med de elever som lätt blir ensamma
 • Om vi vet att någon blir mobbad ska vi berätta det för vår mentor (eller annan lärare) och de vuxna där hemma.

Vid misstanke om mobbing

För att avgöra om det är fråga om mobbning använder vi oss av Olweus definition av mobbning

"En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer". Dvs skolan tittar på följande kriterier;

 1. Negativ/aggressiv handling
 2. Upprepad över tid
 3. Obalans i styrkeförhållandet

Uppfylls dessa kriterier aktualiseras vår handlingsplan mot mobbning med observationer, samtal med den utsatte, allvarligt samtal med mobbaren, kontakt med föräldrar och uppföljningsmöte.

Årlig elevenkät

Varje höst genomförs en elevenkät som besvaras av samtliga elever från skolår 3 till 9. Enkäten mäter förekomsten av mobbning på skolan, men också vilken typ av mobbning, och var mobbning sker. Enkäter visar också vilka attityder till mobbning som finns på skolan, och hur eleverna tycker att skolans personal agerar. Resultatet av enkäten bearbetas sedan i personalgruppen och presenteras för föräldrar på föräldramöte.

Läs mer om Olweusprogrammet.