Komvux som särskild utbildning

är en skolform inom skolväsendet som omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i Anpassad grundskola (fd grundsärskolan) eller träningsskolan. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på Anpassad gymnasieskolans (fd gymnasiesärskolan) nationella program. För utbildningen kan det finnas såväl nationella kurser som orienteringskurser.

Vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i Komvux som särskild utbildning från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.

Eleven ska sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs. Inom den del av Komvux som särskild utbildning som motsvarar träningsskolan ska, i stället för betyg, ett intyg om att eleven har deltagit i kursen utfärdas. Betygskriterier ska finnas för varje kurs där betyg ska sättas.

 Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas. För den elev som inte uppnår betyget E utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen.

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Betygsskalan är femgradig, E-A. F och streck används inte. Någon av beteckningarna A, B, C, D och E användas som betyg för godkända resultat på en kurs. A är högsta betyg och E är lägsta betyg. Betyg ska sättas utifrån de kunskapskrav som finns för varje kurs. Om en elev inte uppnår kraven för betyget E i en kurs, ska betyg inte sättas.

Kontaktuppgifter till lärare:
Ann-Louise Svensson, tel. 0722-38 18 94
mail: ann-louise.svensson@sjobo.se

Kontaktuppgifter till studie-och yrkesvägledare:
Anki Ask, tel. 0416-275 10
mail: ann-christin.ask@sjobo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2022