Regler för inackorderingsbidrag

Ansökan om inackorderingsbidrag

Sjöbo kommun ansvarar för inackorderingsbidrag till elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunal (eller landstingsbedriven) skola.

Bestämmelser om stöd till inackordering (bidrag) återfinns i skollagen 15 kap 32 § och för gymnasiesärskolan i skollagen 18 kap 32 §.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett stöd till kostnaden för boendet och hemresor. Hur stort bidraget är beror på avståndet mellan hemmet och skolan. En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att du är inackorderad på skolorten samt att du studerar på heltid.

Inackorderingsbidrag genom Sjöbo kommun utgår inte för elev vid folkhögskola, elev vid fristående skola, elev vid riksinternat eller utlandsstudier. Bedriver du din utbildning enligt något av dessa alternativ ska du ansöka på särskild blankett hos CSN – Centrala studiehjälpsnämnden (läs mer på deras hemsida www.csn.se).

Inackorderingsbidrag kan erhållas under förutsättning att:

 • Du är folkbokförd i Sjöbo kommun.
 • Du går i gymnasieskola och bedriver heltidsstudier.
 • Du har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen dvs. längst t o m första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller uppbär barnbidrag.
 • Du har inte resebidrag (läsårskort eller kontantbidrag).
 • Du har en resväg som uppgår till minst 45 km enkel resa eller
 • Du har en restid mellan hemmet - skolan som uppgår till minst 3 tim/dag räknat från skolans normala tid. Vid beräkning ska hänsyn tas till eventuell cykel/gångavstånd till närmsta hållplats/station. Du får räkna med 5 min/km fr.o.m. 4:e km.
 • Du är mottagen i första hand till din utbildning (främst utbildningar inom samverkansområdet frisök Skåne eller riksrekryterande utbildningar *)

*Är du osäker på om du blir mottagen i första hand till din utbildning så kontrollera med studie- och yrkesvägledare.

Ersättning

Du ersätts med 1/30 av prisbasbeloppet, som för närvarande (2017), är 1 490 kr/mån. Tillägg utgår enligt nedan om avståndet är längre än 200 km

 • 200 - 499 km tillägg 500 kr extra/mån
 • 500 - km tillägg 1000 kr extra/mån

Restid

Vid beräkning av restid ska Skånetrafikens reseplanerare användas (www.skanetrafiken.se). Underlaget kan bifogas ansökan.

Utbetalning

Inackorderingsbidraget beviljas för 4 månader under höstterminen, september t.o.m. december och 5 månader för vårterminen, januari t.o.m. maj och betalas ut i slutet av varje bidragsmånad.

Inackorderingsbidraget betalas inte ut retroaktivt mer än för innevarande termin.

Inackorderingsbidraget betalas ut till din juridiska vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv om du är myndig. För att få pengarna insatta på konto ska du ange bank, clearingnummer och kontonummer.

Om du inte längre uppfyller villkoren för bidrag, t ex genom flyttning, avbrutna eller ej påbörjade studier, är eleven skyldig att genast meddela detta.

Ansökan

 • Ansökan måste lämnas varje läsår, sista ansökningsdag är den 15 juli för aktuellt år.
 • Skriftligt besked får du endast vid avslag.
 • Förfrågningar kan göras hos Familjeförvaltningen – Sjöbo kommun tel. 0416-27103

Ansökan skickas till:
Sjöbo kommun
Familjeförvaltningen
275 80 Sjöbo