Trafik och infrastruktur

Sjöbo kommuns väghållningsansvar gäller för tätorterna Sjöbo, Blentarp, Sövde, Bjärsjölagård, Vollsjö, Klasaröd, Lövestad och Äsperöd. Undantagna är allmänna vägar (genomfarter) vilka ingår i Trafikverkets väghållningsansvar.

Med väghållningsansvar avses i första hand anläggning, drift och underhåll av vägar, gator, gång- och cykelvägar, torg och parkeringsplatser.

Drift och underhåll omfattar bl a beläggningsunderhåll, barmarksrenhållning, vinterväghållning, dagvattenavledning och trafikanordningar.

Det är Sjöbo kommun som är ansvarig för att gatubelysningen fungerar i kommunen. Vi har två entreprenörer som sköter driften. När du felanmäler en trasig belysningsarmatur meddelar vi entreprenören som åtgärdar detta vid en av de fyra ronderingar som görs varje år. Är det ett flertal armaturer som är sönder ser de över dem snarast.

I Sjöbo kommuns väghållning ingår ca 800 000 m2 gator och ca 4 200 belysningsarmaturer.

På det kommunla gatu-, gång- och cykelvägnätet strävar vi efter god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet.