Rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Herreberga och Klasaröd

Bild av Stephan Müller

Livsmedelsverket har bedömt dricksvattnet som ofarligt att dricka

Dricksvattnet i Sjöbo kommun kommer från grundvatten som pumpas upp från flera olika brunnar. VA-enheten utför kontinuerligt provtagningar både i dricksvattnet ute hos kunder och i grundvattnet. Vilka prover som ska analyseras bestäms av Livsmedelsverket, men kommunen ska utöka provtagningen med fler analyser om det uppstår misstankar om behov.

Efter fynd i Danmark av bekämpningsmedelsrester som tidigare inte analyserats har Länsstyrelsen i Skåne gjort en översyn av grundvattenkvalitén runt om i Skåne, bland annat i Sjöbo. Med anledning av resultaten från detta har VA-enheten utökat antalet bekämpningsmedelsanalyser i kommunens samtliga vattentäkter och i de utökade provtagningarna hos kunder.

Provtagningar som utförts i Herreberga och Klasaröd har nu visat att halterna av ämnet desfenylkloridazon ligger över gränsen för vad som anses vara ett godkänt vatten.

Livsmedelsverket har bedömt dricksvattnet som helt ofarligt att dricka och därför kommer kommunen att leverera vattnet som tidigare.
VA-enheten kommer dock utöka provtagningen av ämnet till 4 gånger per år för att övervaka eventuella förändringar i halter. På sikt kommer det utvärderas om vattentäkterna ska fortsätta vara i drift eller om de ska ersättas med annat vatten.

 

I Sjöbo kommun finns det mycket odlingsmark där olika bekämpningsmedelspreparat har använts under lång tid. Många bekämpningsmedel har lång nedbrytningstid och kan därför hittas i grundvattnet många år efter de använts.

Det är en nedbrytningsprodukt av ämnet kloridazon som nu har hittats i vattentäkterna - desfenylkloridazon. Ämnet kloridazon förbjöds i Sverige 2016, men innan dess användes det mycket flitigt som bekämpningsmedel för ogräs på åkermark.

VA-enheten har sedan lång tid undersökt dricksvattnet efter ämnet kloridazon utan att finna någon påverkan på grundvattnet. Nedbrytningsprodukterna av kloridazon har inte analyserats tidigare. De har nu lagts till i provtagningsprogrammet och har hittats i flera vattentäkter. Detta visar hur svårt det är att veta vilka bekämpningsmedel som ska analyseras. För vissa ämnen är det även osäkert vilka nedbrytningsprodukterna blir. Därför är det troligt att vi även framöver kan komma att hitta rester av bekämpningsmedel i vattnet och att nya nedbrytningsprodukter av preparaten kommer behöva analyseras.

 

I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:3) anges gränsvärden för när ett vatten ska anses otjänligt att dricka.
Gränsvärdet för ett enskilt bekämpningsmedel är 0,1 µg/l (0,0001 mg/l) och för summan av flera bekämpningsmedel 0,5 µg/l (0,0005 mg/l).

Gränsvärdet är inte satt efter om ämnet är hälsomässigt farligt, utan EU har bestämt att det ska vara samma låga värde för alla bekämpningsmedel eftersom man inte anser att dricksvatten ska bidra till exponeringen av bekämpningsmedel som andra livsmedel gör.

Uppmätt halt av kloridazon-produkter hos kund i Herreberga 0,61 µg/l

Uppmätt halt av kloridazon-produkter hos kund i Klasaröd 0,34 µg/l

Livsmedelsverket har gjort en riskbedömning av kloridazon och dess nedbrytningsprodukter ur ett hälsoperspektiv, dvs utifrån ämnets giftighet. Riskbedömningen visar att de uppmätta halterna i Herreberga och Klasaröd inte innebär någon hälsorisk för den som dricker vattnet, varken akut eller på lång sikt. Tabellen nedan innebär att det är acceptabelt med halter upp till 133 µg/l innan det kan börja bli hälsofarligt för ett spädbarn.

Substans


Hälsomässigt acceptabel högsta halt
(mikrogram per liter och dag)


 

Vuxna

Barn

(1-3 år)

Spädbarn

(<1 år)

Kloridazon

600 mikrogram/l

200 mikrogram/l

133 mikrogram/l


Tabell: Livsmedelsverkets hälsomässiga bedömning av kloridazon med dess nedbrytningsprodukter.


Ytterligare information om bekämpningsmedel i/på livsmedel finns på livsmedelsverkets hemsida. Bekämpningsmedel fördjupning Länk till annan webbplats. (livsmedelsverket.se).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022