• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Bra ekonomiskt läge och Storkriket blir ett biosfärområde - Ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Bra ekonomiskt läge och Storkriket blir ett biosfärområde - Ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Bild

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, sammanträder på onsdag den 4 oktober och behandlar bland annat följande ärenden som går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärenden som går vidare till kommunstyrelsen

Storkriket blir ett biosfärområde - förslag till Unescoansökan

Arbetet med att förverkliga biosfärområdet Storkriket har pågått sedan 2008. En förstudie gjordes mellan åren 2017 - 2019. På hösten 2020 godkändes området som kandidatur, som pågår mellan åren 2021 - 2024. Under denna period ska området fungera som ett biosfärområde och visa att man leva upp till de kriterier som ställs av Unesco.

De tre kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv har i samverkan tagit fram ett förslag till ansökan till Unesco, FN:s organ för kultur, vetenskap och utbildning, om att bilda Biosfärområde Storkriket. Ansökan utgår ifrån en mall formad av Unesco och innehåller beskrivningar av områdets olika värden, natur, kultur, turism, ekonomi. förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Förlag till beslut från kommunledningen har Sjöbo kommun inga invändningar mot.

Tyck till om förslaget till Unesco-ansökan /Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Mer information om Storkriket /Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Kabeldragning genom Sjöbo kommun för el från vindkraft

Företaget OX2 planerar för en stor vindkraftspark söder om Ystad. Vindkraften förväntas kunna generera nästan hälften av Skånes elbehov och blir då ett viktigt tillskott för att öka regionens självförsörjning av el.

För att kunna transportera el inom Skåne krävs nya anslutningar. En ledningssträcka är tänkt att gå från vindkraftsanläggningen till anslutningspunkten i Eslövs kommun. Sträckan går genom Sjöbo kommun.

Ett första förslag för dragningssträckan gick genom tätorten. Sjöbos kommunstyrelse motsatte sig förslaget, då det hade påverkat naturen i tätorten allt för mycket. Förslaget hade inneburit att marken där ledningarna dras inte går att bebygga och ska hållas fria från träd.

Nytt förslag till sträcka

Det nya förslaget för ledningssträckan går öster om Sjöbo tätort och är just nu ute på samråd. I det nya förslaget går sträckan över åkermark och kräver därmed ingen röjning av skog eller annan växtlighet, samtidigt som åkermarken fortsatt kan användas som innan. Förslaget innebär att när ledningen är dragen, så kan åkermark återigen brukas som vanligt.

Vinkraftsparken, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats.

Delårsrapport 2 2023

Kommunens ekonomi följs löpande under året, men under hösten sker en mer noggrann uppföljning som presenteras i en delårsrapport.

Delårsrapporten berättar hur det har gått under årets första åtta månader. Den är även en prognos för resten av året. Syftet med delårsrapporten är att se om kommunen följer budget och hur verksamheterna når de mål som satts upp.

Budget 2023

Budgeten för 2023 var medvetet underfinansierad. Det betyder att budgeten med avsikt inte skulle gå ihop eftersom vi då gick mot en prognos med lågkonjunktur som innebär lägre intäkter för kommunen samt högre kostnader, framförallt pensionskostnader. För att det svåra ekonomiska läget inte skulle innebära att personal sägs upp, så beslutades det att budgeten alltså skulle gå minus och att kommunen istället ska använda sparat kapital för att finansiera överstigande kostnader.

Ekonomiska läget bättre än prognostiserat – överträffar med cirka 40 miljoner

Kommunernas prognoser utgår från information från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gällande statsbidrag och skatteintäkter.

Prognosen för Sjöbo kommun 2023 visade ett minus på 19,4 miljoner kronor. Året har utvecklats bättre än vad SKR hade prognostiserat. Det beror på att skatteintäkter och statsbidragen har varit högre än vad som förutsågs. Bland annat har Sjöbo kommun fått ett nytt statsbidrag på cirka 20 miljoner kronor efter att prognosen gjordes samt att lågkonjunkturen kom senare än befarat. Det har gjort arbetslösheten blivit lägre än befarat, vilket innebär lägre kostnader för kommunerna och mer skatteintäkter.

Det positiva resultatet av att situationen inte blivit som prognostiserat innebär att kommunen går från minus till plus cirka 20,6 miljoner kronor. Det är nästa 40 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Revidering av avfallsföreskrifter

Kommunfullmäktige ska ta beslut till en ändring av avfallsföreskrifter, så att den följer de nya riktlinjerna som beslutades av regeringen under sommaren 2022. Ändringen innebär att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper, som legat på producenterna av förpackningarna, nu ska tas över av kommunerna.

Förändringen i korthet

  • 1 januari 2024: Kommunerna får ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska då också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll.
  • 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar fastighetsnära och från verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att man vill ha kommunal insamling. Kommuner ska också ordna insamling av förpackningar vid lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar.

Redovisning av obehandlade motioner

Två gånger per år genomförs en redovisning av de motioner som ännu inte beretts färdigt. Just nu är elva ärenden inte behandlade, tre av dessa kom in under kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2023 och fem av dem kommer att besvaras i oktober månads fullmäktige.

Det finns ingen tidsgräns för hur länge ett ärende får vara obehandlad och därför görs redovisningarna, så att inga motioner glöms bort.

SFI för ukrainska flyktingar

Kristdemokraterna i Sjöbo har motionerat om att ukrainska flyktingar ska ges möjlighet att delta i SFI i kommunen. I motionen skriver Kristdemokraterna att språksvårigheterna påverkar ukrainarna negativt vid integrering och jobbsökande. SFI till ukrainska flyktingar i Sjöbo skulle därför underlätta för flyktingarna och vara positivt för hela kommunen, menar Kristdemokraterna.

Förslaget till beslut är att Sjöbo kommun ska erbjuda SFI till ukrainska flyktingar bosatta i kommunen. På nästa kommunfullmäktige ska det beslutas att ge berörd verksamhet i uppdrag att verkställa detta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2023