Ärenden som politikerna ska behandla under 2024

Bild

Uppföljning av delårsrapport 2023 och kommunanställdas eventuella bisysslor. Det var några ärenden som kommunstyrelsens behandlade den 15 november 2023.

Uppföljning delårsrapport

Den ekonomiska situationen för år 2024 ser nu ut att bli mycket bättre än tidigare prognoserat. Äldreomsorgen och vården för funktionshindrade får ytterligare 11,3 miljoner kronor. Det blir möjligt genom att kapital, via bland annat stadsbidrag flyttas från år 2023 till 2024.

Plus 23,2 miljoner kronor i år

För 2023 är prognosen plus, det vill säga ett överskott, på 3,8 miljoner kronor. Det gör att kommunens ekonomi för 2023 gör en förbättring med 23,2 miljoner kronor, jämfört med det budgeterade resultatet.

Resultatförbättringen beror bland annat på ökade skatteintäkter på 15,1 miljoner kronor. Generella statsbidrag och utjämning är 21 miljoner kronor högre än budgeterat, trots lägre inkomstutjämningsbidrag på 4,7 miljoner kronor. Regleringsavgiften är 15,8 miljoner kronor högre än budgeterat.

Riktlinjer för bisyssla

En bisyssla är syssla som görs av den anställde utanför sitt arbete i kommunen. Det kan till exempel innebära extra arbete i en annan anställning, olika förtroendeuppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det spelar ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte och inte heller om den är tillfällig eller stadigvarande.

Sjöbo kommun tillåter bisysslor och är generellt positivt inställd till bisysslor, eftersom dessa i de flesta fall utvecklar medarbetarens kompetens och erfarenhet.

Allmänheten ska ha fullt förtroende för kommunen. Bisysslor ska därför bedömas och vid behov förbjudas om det finns risk för påverkan på medarbetarens arbetsinsats, förtroendeskadlig bisyssla eller om bisysslan konkurrerar med kommunens verksamhet.

Uppföljning av bisysslor hanteras inom respektive förvaltning. Förvaltningschefen är ansvarig för att riktlinjerna om bisysslor följs.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU

På årets sista KSAU kommer bland annat nedan ärenden att behandlas och arbetas vidare med under år 2024.

Vattentjänstplan 2023

Kommunen har genomfört en behovs- och möjlighetsanalys avseende VA-utbyggnad för hela kommunen. Analysen har resulterat i en plan för utredning och utbyggnad av kommunalt VA.

Syftet med vattentjänstplanen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp, samt utreda hur de kommunala anläggningarna ska säkras för att klara framtida skyfall.

Vattentjänstplanen ska ställas ut för att allmänheten ska kunna lämna synpunkter och den ska samrådas med fastighetsägare och myndigheter som kan ha väsentligt intresse av planen.
Planen ska antas i av kommunfullmäktige i december 2023 och ses över var fjärde år.

Skyfallsutredningen

Skyfallsutredningen för de allmänna va-anläggningarna har visat att skyfall kan ge mindre respektive större påverkan på fyra anläggningar, ett vattenverk, två avloppsreningsverk och en pumpstation.

VA-enheten kommer ta fram en åtgärdsplan för förbättrings- och förstärkningsåtgärder för att kunna skydda anläggningarna mot skyfall eller översvämning. Bland åtgärderna ingår bland annat att rensa diken nedströms anläggningarna så att inte bäckar och åar dämmer in i anläggningarna. Det kommer även övervägas skyddsvallar och backventiler.

Krishanteringsplan

En ny krishanteringsplan ska tas fram. Planen reglerar hur Sjöbo kommun ska organisera sig vid kriser och extraordinära händelser, i syfte att säkerställa ledningsförmåga vid störning, allvarlig störning och extraordinär händelse.

Med extraordinär händelse avses en händelse som:

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller
  • innebär en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Den centrala krisledningen aktiveras i det fall en kris eller hot om kris är en kommunövergripande angelägenhet och inte kan hanteras på ett tillfredställande sätt av den drabbade förvaltningen, bolaget eller när händelsen drabbar flera aktörer och kräver samordning.

Lokalförsörjningsplan 2023-2032

Lokalförsörjningsplan har tagits fram och ska antas av kommunfullmäktige.

Planen består av en sammanställning av kommunens lokalbehov sett till invånare, i syfte att ge en samlad bild av de behov som kärnverksamheterna har.

Den största ökningen av lokalbehov finns i tätorten, som idag står för 46 procent av kommunens totala befolkning. Till år 2032 är prognosen en befolkningsökning, till att det i tätorten då bor 47 procent av kommuninvånarna. I Lövestad väntas däremot en befolkningsminskning i antal från 2022-2032. De största variationerna förekommer runt 2025-2026 och 2030-2032. Det är relativt små ökningar och minskningar i samtliga områden utom i Sjöbo och Blentarp. Blentarp har en stor befolkningsökning de inledande åren från 2023 till 2026, för att sedan mot slutet av perioden avta något och även minska periodvis.

Volymförändringarna visar alltså att tätorten växer relativt kraftigare om cirka 10 år, medan tillväxten i de andra områdena ser ut att avstanna.

Sammanfattning av lokalbehov förskola och skola

Kommunens förskolor har totalt plats för 1021 barn. Prognostiserat behov varierar mellan 1029 barn från år 2022, till 983 barn år 2032. I lokalförsörjningsplanen anges bland annat en rekommenderad åtgärd, för att tillgodose behovet av platser, att öka antalet platser i Lövestads förskola.

Kommunens grundskolor har totalt plats åt 1983 elever. Prognostiserat behov minskar från 1962 elever år 2022, till 1904 elever år 2032. Idag råder en god balans mellan kapacitet och behov men det finns geografisk och stadiebaserade avvikelse. Rekommenderade åtgärder för att tillgodose behovet av platser är bland annat att möjliggöra en ökning av elevplatser i Färsingaskolan och att Lövestads skola ska överlämna lokalytor till förskolan som är i samma byggnad idag.

Ärenden som ska behandlas under 2024

Det här är några av ärenden som Sjöbos politiker ska behandla och besluta om nästa år.

  • Minska antalet anställda per chef, till omkring 30 medarbetare. Det ska göras genom att Sjöbo kommun ska anställa fler chefer och internutbilda befintlig personal för chefsuppdrag.
  • Kommunen och kommunens bolag ska vid upphandling sätta krav på återbruk och återanvändning av materiel.
  • Öka andelen elektroniska handlingar.
  • Öka återbruket, användandet av befintlig inredning och möbler i kommunens lokaler.
  • Fortsätt jobba med att besvara mejl inom 24 timmar.
  • Förbättra företagsklimat ytterligare.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023