Positiva beslut från Skolinspektionen

Sjöbo kommun logotyp

Skolinspektionen har lämnat positiva beslut angående granskningar gjorda på Emanuelskolan och anpassade grundskolan. Skolorna får omdömet att verksamheten inom de granskade områdena fungerar väl och att kvalitetskriterierna uppfylls.

Godkänt och uppfyllda kvalitetskriterier

Förra året granskade Skolinspektionen Emanuelskolan och den anpassade grundskolan. Man tittade bland annat på rektors ledarskap och hur skolorna arbetar med att ge eleverna särskilt stöd.

Granskningen på Emanuelskolan visade att skolan följer gällande bestämmelser inom områdena modersmålsundervisning, utvecklingssamtal, betygskataloger, trygghet och studiero samt tillgång till elevhälsa. Det fanns vissa brister inom extra anpassningar och särskilt stöd. Inspektionen konstaterade dessutom att elever i behov av studiehandledning på sitt modersmål inte fick det. När Skolinspektionen nu följt upp skolans åtgärder, konstateras att Sjöbo kommun får godkänt inom alla granskade områden.

På Sjöbo kommuns anpassade grundskola, har arbetet med anpassningar och stöd under elevens hela dag i skolan och i fritidshemmet genomlysts. Här konstaterar Skolinspektionen att skolan uppfyller kvalitetskriterierna i hög utsträckning. Skolan har arbetssätt för att kunna ge eleverna anpassningar och särskilt stöd i utbildningen i dess helhet och rektorn leder och styr arbetet väl.

Skolinspektionens beslut, Emanuelskolan och anpassade grundskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2024