Ärenden vidare från kommunstyrelsen arbetsutskott

Bild

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, sammanträde den 7 februari och behandlade bland annat följande ärenden som går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Sjöbo kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta en utökad budget till familjenämndens kulturverksamheten med 300 000, till att användas till lovaktiviteter år 2024 för barn och unga. Utökningen finansieras genom att budgeten för kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter minskas med 300 000 kronor till totalt 1,3 miljoner kronor.

Fram till år 2020 fick familjeförvaltningen statsbidrag för att anordna lovaktiviteter för barn och unga i åldern 6 - 19 år. Sedan 2020 har inga stadsbidrag utgått till kommunerna men Sjöbo kommun har valt att fortsätta med sommarlovsaktiviteter, genom egen kommunal finansiering.
- Lovaktiviteterna har varit populära, med omkring 3 000 - 4 000 deltagande barn och unga. Satsningen är viktig, för att ge alla våra unga samma chans till en meningsfull fritid under lovet, säger Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Namninsamling för folkomröstning om brandstationen i Vollsjö

Kommunen mottog den 13 december 2023 en namninsamling med 2 972 namnunderskrifter och en begäran att Sjöbo kommun ska anordna lokal folkomröstning där medborgarna får säga ja eller nej till frågan ”Vill du ha Vollsjö brandstation kvar?”.

Då antalet namnunderskrifter översteg en tiondel av antalet röstberättigade medlemmar i kommunen tog kommunfullmäktige den 20 december 2023 upp ärendet och remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

När ett folkinitiativ har väckts ska fullmäktige enligt kommunallagen 5 kap 37 § besluta att folkomröstning ska hållas om:

 • frågan initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den
  och
 • inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.

Ärendet har beretts i kommunledningsförvaltningen. En utredning har gjorts av Sveriges kommuner och regioner (SKR), avdelningen för juridik, om Sjöbo kommun kan anordna folkomröstning i frågan eftersom Sjöbo är med i kommunalförbundet Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF).

SKR skriver bland annat i sin rättsutredning:
”Genom bildandet av kommunalförbundet, genom medlemskapet och bestämmelserna i förbundsordningen har kommunen avhänt sig rätten att fatta beslut om hur räddningstjänsten ska vara organiserad, till exempel vilka brandstationer som ska finnas och var de ska vara lokaliserade.” …//…” Eftersom kommunen har avhänt sig rätten att fatta beslut i den fråga som folkinitiativet gäller så bedömer vi att folkinitiativet inte bör bifallas, på de grunder som anges i 5 kap 37 § KL.”

Kommunledningsförvaltningen instämmer med SKR:s bedömning av rättsläget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att folkinitiativet avslås.

Plan för kommunens arbete inför och under höjd beredskap

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om att anta plan för kommunens arbete inför och under höjd beredskap.

Är Sverige i krigsfara eller råder förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om höjd beredskap. Höjd beredskap är samlingsbegreppet för ”skärpt” och ”högsta beredskap”.

Sveriges kommuner ska enligt regeringens försvarspolitiska inriktning, planera sin del i det civila försvaret. Det innebär att kommunens samhällsviktiga verksamhet ska fungera även under höjd beredskap och ytterst krig.

Målet för Sveriges civila försvar är att ha förmåga att:

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar, och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser

Sjöbo kommun har förutom förvaltningsspecifika planer en central plan som reglerar och beskriver hur Sjöbo på kommunövergripande nivå hanterar oönskade händelser.

Krigsorganisation och krigsplaceringar i Sjöbo kommun

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta med kommunens krigsorganisation och krigsplacering av personal med nyckelfunktioner inom Sjöbo kommun.
Utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) process ”Rätt person på rätt plats” skapas kommunens krigsorganisation och dess bemanning.

Krigsplacering av nyckelfunktioner är en del i arbetet. Syftet med att krigsplacera personal är att se till så att rätt person är på rätt plats i händelse av krigsfara och krig. Det är en förutsättning för att säkerställa att kommunen kan fullgöra sina uppgifter inom det civila försvaret och på sätt bidra till totalförsvaret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2024