Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du är i kontakt med Sjöbo kommun behöver vi ibland behandla dina personuppgifter. Här finns information om varför vi behöver samla in personuppgifter, rättsliga grunder, dina rättigheter och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig samt dataskyddsombudet.

Värnar din integritet

Sjöbo kommun värnar den personliga integriteten. Med en personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet, till exempel ett personnamn, personnummer, identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, ip-adress eller bildupptagning.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla lagstadgade krav eller för myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blanketten/i e-tjänsten. När det inte finns lagkrav som laglig grund för insamling, kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter. Du kan alltid återkalla ett samtycke om du ändrar dig.

Behandling av insamlade personuppgifter

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter: exempelvis samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahålla på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av handläggare och lagras i respektive system i Sjöbo kommun. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Alla personuppgiftsbehandlingar i Sjöbo kommun görs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att det ska finnas laglig grund för behandlingen. Grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndernas myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig utifrån en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av ett avtal. Behandlingen kan även grundas på ett samtycke från den registrerade.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Sjöbo kommun behöver behandla personuppgifter till exempel vid ansökan om bygglov eller bistånd. För att kunna handlägga olika typer av ärenden måste kommunen kunna identifiera den person det gäller. Behandling kan också vara nödvändig vid olika typer av avtal, till exempel vid anställning eller upplåtelse av mark. Personuppgifter kan även komma att användas för statistik och arkivändamål.

Ursprung och mottagare av personuppgifter

Sjöbo kommun behandlar i stor omfattning personuppgifter från enskilda som kontaktat kommunen i olika ärenden. I dessa fall kommer personuppgifterna från den registrerade själv. Men personuppgifterna kan också komma från offentliga register eller andra myndigheter och föreningar som till exempel lämnar in en medlemsförteckning till kommunen. Uppgifter kan hämtas från Bolagsverket om vem som är bolagsföreträdare, från Skatteverket för folkbokföringsuppgifter eller från Lantmäteriets fastighetsregister om vem som är inskriven som tomträttshavare.

De kategorier av mottagare som kommunen kan komma att dela insamlade personuppgifterna med är dels registratorer, handläggare, it-personal och personalansvariga inom kommunen, dels upphandlade leverantörer med flera samt de personuppgiftsbiträden som i förekommande fall anlitas för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Om kommunen avser att överföra uppgifter till tredje land ska kommunen underrätta den registrerade om detta.

Lagringstid av personuppgifter

Sjöbo kommun sparar dina personuppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter, eller för att följa krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras, när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

Dina rättigheter som registrerad

Du har som registrerad rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Du kan även begära överföring av uppgifterna, begränsning av behandlingen eller invända mot behandlingen. Har du lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om automatiserat beslutsfattande förekommer, ska du som registrerad informeras om detta och om din rätt att göra invändningar. Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan skickas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Blankett för att be om registerutdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighetsprincipen

Sjöbo kommun omfattas av tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden (till exempel brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier med mera) som skickas till kommunen normalt blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran, efter sekretessprövning i enlighet med lagstiftningen. Regler om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter.

Information om offentlighetsprincipen

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig inom Sjöbo kommun för behandling av dina personuppgifter är den nämnd eller den styrelse som ansvarar för den verksamhet där dina personuppgifter behandlas. Det är den personuppgiftsansvarige som har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter - välkommen att kontakta oss.

E-post: kommun@sjobo.se
Telefon: 0416-270 00 (växel)
Postadress: Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt Dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs, och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt dataskyddsombud

Daniel Glaad
E-post dataskyddsombud Sjöbo kommun
Postadress: Insatt AB, Kyrkogatan 4, 553 16 Jönköping

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2023