Bidrag till försköning och julgran i Sjöbo kommuns mindre orter och byar

Byalag och föreningar kan söka bidrag för att försköna sin by. Ansökan om bidrag görs via vårt föreningsregister senast den 31 mars varje år.

Syftet är att ta till vara de positiva krafter som finns och uppmuntra byarnas egna initiativ till försköning av omgivningen.
Försköningsbidraget kan bl a användas till skötsel av grönytor , planteringar, blommor, krukor, parkbänkar, anslagstavla mm.
Tekniska nämnden avsätter årligen50 000 kr till att dela ut till försköningsåtgärder (ca 35 000 kr) och julgranar (ca 15 000 kr) i Sjöbo kommuns mindre orter och byar. Avsättning av medel för bidrag görs så länge budgetsituationen medger detta.

Byalag eller annan förening, sammanslutning eller liknande som enligt tekniska nämndens bedömning är representativ för de boende i området kan söka. Endast en förening per by och år beviljas bidrag för försköning respektive julgran.

OBS! Begränsning för bidrag till julgran. Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige och tekniska nämnden medges endast bidrag för julgran i orter som kommunen tidigare satte upp julgranar i:
Vanstad, Tolånga, Eriksdal, Röddinge, Näsby, Fränninge, Äsperöd, Vollsjöby, Eggelstad, Klasaröd och Lövestadby.

Bidraget skall sökas årligen. Tidigast den 1 februari och senast den 31 mars skall ansökan vara inkommen till tekniska förvaltningen för att vara aktuell för bidrag det aktuella året.

Bidragets storlek
Försköning max 5000 kr, Julgran 1500 kr

Bidraget utbetalas när samtliga arbeten är avslutade.

Ansökan sker via Föreningsregistret Länk till annan webbplats.

Ansökan öppnar den 1 februari.
Har du frågor om ansökan kan du maila till forening@sjobo.se

När det gäller bidrag till försköning skall protokoll från föreningens senaste årsmöte bifogas ansökan.

Försköningen skall vara till nytta för allmänheten.

Föreningen ansvarar för att införskaffa de tillstånd och avtal som eventuellt krävs för den planerade åtgärden. Föreningen ansvarar, mot aktuell lagstiftning, för att planerad åtgärd utförs och driftas på ett , för allmänheten, säkert sätt.

Förening ansvarar för samtliga nutida och framtida arbete och kostnader för planerad åtgärd.

Vid många ansökningar prioriteras de byar där kommunen inte sköter/ har någon allmän platsmark. Ansökningar inkomna efter ansökningsperioden behandlas endast om det finns kvarstående medel.

Tekniska nämnden äger rätt att tolka och tillämpa dessa bestämmelser på sätt som motsvarar syftet med bidragsgivningen och äger rätt att utfärda kompletterande anvisningar till desamma.

Tekniska nämnden äger i speciella fall, där synnerliga skäl föreligger och ingen prejudicerande verkan kan väntas, medge undantag från dessa bestämmelser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2024