Gator

Sjöbo kommuns väghållaransvar omfattar merparten av gatorna i tätorterna Sjöbo, Blentarp, Sövde, Bjärsjölagård, Klasaröd, Lövestad och Äsperöd. Statliga vägar och enskilda vägar omfattas inte av Sjöbo kommuns väghållningsansvar. Trafikverket har ansvaret för de statliga vägarna och vägföreningar/samfällighetsföreningar har väghållaransvar för de enskilda vägarna.

Med väghållningsansvar avses exempelvis fysiska åtgärder i trafikmiljön, drift och underhåll av vägar, gator, gång- och cykelvägar, torg och parkeringsplatser.

Drift och underhåll omfattar bland annat beläggningsunderhåll, barmarksrenhållning, vinterväghållning, dagvattenavledning och trafikanordningar.

På det kommunala gatu-, gång- och cykelvägnätet strävar vi efter god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet.

Lokala trafikföreskrifter hålls ajour i Transportstyrelsens rikstäckande databas för lokala trafikföreskrifter.

Inom tättbebyggt område i Sjöbo tätort gäller förbud för genomfart med tunga fordon (över 3,5 ton). Förbudet gäller inte Esplanaden, Åsumsgatan mellan Södra Åsumsvägen och Sandåkravägen samt Sandåkravägen.

Dispenser enligt Trafikförordningen, om till exempel tung, bred och lång transport, handlägges av tekniska förvaltningen. Går transporten genom flera kommuner är det Trafikverket man söker dispens hos.


Frågor och svar:

Sjöbo kommun är väghållare för merparten av gatorna inom tätorterna.

Trafikverket är väghållare för större vägar utanför tätort samt genomfarterna i de mindre tätorterna.
Sjöbo kommun ligger i mitten av tre av Trafikverkets driftsområden.

På Trafikverkets hemsida finns karta över aktuella väghållare Länk till annan webbplats.

Ja, du måste ha tillåtelse av väghållaren. Du kan nekas att sätta upp skyltar eller andra föremål nära vägen av trafiksäkerhetsskäl.

Det finns generella trafikregler i Trafikförordningen. Inom tättbebyggt område beslutar kommunen om lokala trafikföreskrifter. På Trafikverkets vägar beslutar Länsstyrelsen i samråd med Trafikverket om trafikföreskrifter. På enskilda vägar, utanför tättbebyggt område, beslutar Länsstyrelsen om trafikföreskrifter.

Alla lokala trafikföreskrifter ska föras in i RDT (Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter). Trafikföreskrifter reglerar tex var man får parkera och var det är väjningsplikt.

Hastighetsgränserna sätts framför allt utifrån vägens säkerhet och standard och hur mycket våld människokroppen tål vid en krock. Detta är grundprinciperna för hastighetsgränserna:

  • Gångfart på gångfartsområdet. Fordon får inte framföras i hastigheter högre än gångfart och de har väjningsplikt mot gående.
  • 30 km/tim på vägar vid grundskolor.
  • 40 km/tim på gator, i huvudsak inom bostadsgator, centrumgator huvudnätet.
  • 60 km/tim på trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

Vi är restriktiva med att sätta upp bommar och andra fasta hinder på gång- och cykelvägar. Fasta hinder på gång-och cykelvägar försvårar framkomligheten för rörelsehindrade, synskadade och cyklister. Dessutom utgör fasta hinder på gång- och cykelvägar också en stor trafiksäkerhetsrisk/olycksrisk, då de ofta orsakar sk singelolyckor, där cyklister kolliderar med det fasta hindret.

Sjöbo kommun sätter i regel inte upp speglar på det kommunala vägnätet. Speglar förvränger avstånd och vinklar och tar fokus från den verkliga trafiksituationen. Det finns en stor risk att förare tror att de ser allt, men det kan finnas trafikanter utanför spegelns räckvidd som utsätts för fara.

Oftast är trafiksäkerheten högre utan speglar än med. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024