Fordonsflytt

Bild

Foto av Stephan Struders från Pexels

Att flytta övergivna eller dåligt placerade fordon är en komplicerad process. Ägaren är alltid ansvarig för fordonet. Om inte ägaren tar sitt ansvar kan kommunen flytta fordonet utan hens medgivande. Processen för fordonsflytt ser olika ut beroende på var fordonet står och hur mycket fordonet beräknas vara värt.

Kommunal mark

Om du ser du ett fordon som du tror står på kommunal mark eller på vägar som kommunen sköter, ska du vända dig till kommunen när du misstänker att fordonet är övergivet.
Anmäl övergivet fordon

Fordonsflyttaren åker då ut till fordonet och gör en bedömning. I många fall sätter den som ska flytta fordonet först en röd lapp på bilens framruta med en uppmaning till ägaren att flytta bilen.

Privat mark

Är du markägare och har ett övergivet fordon på din mark ser processen något annorlunda ut:

När marken ägs av annan än kommunen krävs det att markägaren uttryckligen ber kommunen om hjälp med fordonsflytt.

Markägaren ska först ha kontaktat fordonsägaren och bett denne att flytta fordonet. Detta kan ske antingen genom brev eller muntligen.
Hämta fordonsuppgifter från Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Om fordonet ändå inte flyttas kan markägaren kontakta kommunen för hjälp genom att fylla i formuläret nedan. Detta ger kommunen rätt att flytta fordonet samt ta ut eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med flytten (bärgarens avgift för hämtning och eventuell uppställning av bilen).

Efter markägarens begäran rödlappar kommunen fordonet och skickar ett brev till fordonsägaren med uppmaning att flytta fordonet.

Om fordonsägaren inte flyttar sitt fordon har kommunen möjlighet att flytta fordonet, genom myndighetsutövning. Det innebär att trafikverksamheten på delegation av tekniska nämnden kan fatta beslut om att fordonet ska flyttas till förvaring eller skrotas. När det gått minst sju dagar efter att fordonsägaren kontaktats eller försök till detta gjorts av kommunen, får fordonet flyttas.

Om fordonet står placerat så att det utgör en fara i trafiken ska polisen kontaktas.

Markägaren är skyldig att ersätta kostnader för flyttning av fordonet samt övriga kostnader som flyttningen medför, enligt bestämmelser i Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Kommunen kan ansöka om bidrag från Naturvårdsverket men i de fall bidraget inte faller ut eller kostnaden överstiger bidraget debiteras markägaren den resterande summan.

Trafikverket

Står bilen utmed Trafikverkets väg är det Trafikverket som flyttar fordonet.
Du kontaktar Trafikverket via 0771-921 921.

Begäran om flyttning påkallas av:Kostnader för fordonsflytt
Kostnaden för fordonsflytt ska betalas av markägaren, enligt lagen (1922:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Kommunen kan ansöka om bidrag från Naturvårdsverket men i de fall bidraget inte faller ut eller kostnaden överstiger bidraget debiteras markägaren den resterande summan.

Uppgifter om fordonetInnan begäran om flyttning skickas in ska markägaren har försökt kontakta fordonsägaren


Ventilkontroll
Ventilkontroll gör du genom att kolla positionen av ventilen på varje hjul. I bildexemplet nedan har ventilen position 3. Om ventil eller hjul saknas, skriv "saknas"
Personuppgifter

Tekniska förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan . Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på sjobo.se/personuppgifter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2023