Ändra in- och utfart

Om du vill ansluta eller ändra en utfart från din tomt till en allmän väg som Sjöbo kommun är väghållare för ska du ansöka om tillstånd för detta.

Kommunen ansvarar för trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet på det kommunala gatunätet. Om du önskar ändra eller flytta din in- och utfart eller om din fastighet saknar utfart mot kommunal mark behövs därför ett godkännande från Sjöbo kommun.

Ansökan om ny eller ändrad in- och utfart

Vid ansökan görs en individuell bedömning av in-och utfartens placering med hänsyn till bland annat detaljplan, trafiksäkerhet och anläggningstekniska aspekter. Ansökan ska innehålla:

 1. Nytagen bild på platser för den nya (och i förekommande fall den befintliga) in- och utfarten.
 2. Kartbild med platsen för den nya (och i förekommande fall den befintliga) in- och utfarten markerad.
 3. Ritning eller skiss för den nya in- och utfarten

Skicka ansökan till teknik@sjobo.se och ange ”Ansökan om in- och utfart” i ämnesraden.

Utförande och kostnad

Då arbetet som utförs berör kommunens mark är det kommunen som låter utföra arbetet. Det är den sökande, det vill säga berörd fastighetsägare, som står för kostnaden för arbetet.

Faktorer vid bedömning

 • Endast en utfart per fastighet godkänns gäller i de allra flesta fall.
 • In- och utfartens bredd får normalt vara 3-5 m, vid nybyggnad och ombyggnad.
 • Hela fordonet ska inrymmas på tomten, dock krävs minst utrymme på 6 m.
 • Anslutningen mot gatan bör ha ett 5 m långt vilplan med max 5% lutning.
 • Utformningen av in- och utfarten ska tillse att dagvatten omhändertas inom den egna fastigheten.
 • För att säkerställa god sikt får höjden på häck, mur, plank eller staket inte överstiga 80 cm inom 2,5 m från in- och utfarten.
 • Avståndet till övergångsställe, cykelöverfart och korsning ska vara minst 10 m.
 • Backning
  • Backning mot huvudgata eller över cykelbana är olämpligt och ska undvikas.
  • Backning över gångbana bör undvikas.
 • Närhet till skola, förskola eller liknande kräver högre trafiksäkerhet.
 • Gatans karaktär och trafikmängd påverkar bedömningen liksom möjligheterna att bibehålla träd och grönytor.
 • In- och utfartens påverkan på drift- och underhåll av gatan.
 • In- och utfartens anpassning till anläggningstekniska förutsättningar som berör gatan, exempelvis belysningsstolpar eller trummor.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024