Vinterväghållning och snöröjning

Sjöbo kommun sköter snöröjningen på gator och allmänna platser, men du som fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is.

Ansvaret för snöröjning delar kommunen med bland annat Trafikverket och ett antal privata väghållare (de som ansvarar för vägen).

Karta för vinterväghållningsansvar hittar du längst ner på sidan. Kartan visar de orter på vilka vinterväghållningen sker.

Synpunkter på snöröjningen?

Om du har synpunkter på snöröjningen ska du felanmäla det via vårt felanmälanssystem för teknisk service. Du kan använda dig av länken längre ner på sidan, du kan också ladda ner appen till din telefon.
Genom att göra felanmälan via någon av dessa två forum kan du följa ditt ärende, och se om andra gjort liknande anmälan.

Kommunen ansvarar för kommunens körbanor, cykelvägar, torg, med mera. Huvudgator, gator med busstrafik samt gång- och cykelvägar är prioriterade när det gäller snöröjning och halkbekämpning.

Vinterberedskapen pågår mellan november och mars. Upphandlade entreprenörer har utkallningsansvar.

Vid extremväder finns utvalda huvudstråk (prio 1 sträckor) på huvudgator samt gång- och cykelvägar som först blir snöröjda. Dessa ska hålls framkomliga och kan snöröjas flera gånger innan övriga vägar påbörjas.

Kommunens snöröjning påbörjas på gång- och cykelvägar vid 3 cm snödjup, huvudgator påbörjas vid 7 cm snödjup och övriga gator (t ex villakvarter) påbörjas vid 8 cm snödjup.

Arbetet utförs av entreprenörer under arbetsledning från Sjöbo kommun. Kommunens egen personal deltar också i snöröjningsarbetet.

På gator och vägar som inte är kommunens delar Trafikverket och ett antal enskilda väghållare ansvaret.

Bortforsling av snö sker i centrala delar av Sjöbo tätort när snövallarna överstiger 70 cm. I övrigt sker bortforsling av snö endast i undantagsfall där snövallar hindrar sikt och framkomlighet, detta pga. miljö- och kostnadsskäl.

Sedan 1996 finns det inom Sjöbo kommun en lokal föreskrift om att fastighetsägaren är skyldig att renhålla gångbanan 1 meter utanför sin fastighet.

Det åligger innehavare av fastighet att inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållningsåtgärder ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erfoderligt utrymme utanför fastigheten.

Detta omfattar såväl att sopa som att ta bort ogräs och annan växtlighet på gångbanan utanför fastigheten. Det gäller också att ta bort annan orenlighet eller nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. Det omfattar också att snarast avlägsna snö och is från gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder mot halka, såsom att sanda. Även galler till rännstensbrunnar ska hållas fria från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2023