Folkhälsa

Inom folkhälsoarbetet jobbar vi med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att du ska få en bättre vardag.

Folkhälsoarbetet i Sjöbo kommun

Folkhälsoarbete i Sjöbo kommun bedrivs genom systematiska och målinriktade insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa. Målsättningen är ett effektivt folkhälsoarbete där bästa möjliga resultat uppnås genom att rätt saker görs på rätt sätt. För att nå framgång i folkhälsoarbetet förutsätts agerande över alla samhällssektorer och politiska områden.

Så organiseras folkhälsoarbetet

Det övergripande och samordnande ansvaret för folkhälsoarbetet ligger hos kommunstyrelsen. Övriga nämnder och de kommunala bolagen är medansvariga för folkhälsoarbetet, eftersom verksamheten är beroende av dessas medverkan och engagemang. För att nå ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätts att folkhälsoaspekterna integreras i de verksamheter som bedrivs i kommunen och att detta sker i samverkan med övriga samhällsaktörer vilka vars insatser påverkar folkhälsoutvecklingen.

Inom kommunen har folkhälsosamordnaren en stödjande och samordnande funktion i folkhälsofrågor och ska ses som ett stöd för verksamheterna i deras arbete. Detta görs bland annat genom omvärldsbevakningar för att nationellt, regionalt och lokalt följa utvecklingen inom folkhälsoområdet. Med underlag från respektive förvaltning, bolag eller övrig samhällsaktör ansvarar folkhälsosamordnaren för rapporteringen inom området.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2022
Kommun och politik