Kameraövervakning

Skylt kameraövervakning

Sjöbo kommun jobbar hårt för att kommuninvånarna ska vara och känna sig trygga. En del av denna trygghet ligger i kamerabevakning på utvalda platser där allmänheten har uttryckt en ökad otrygghet.

Kamerabevakning utomhus

På Färsingaskolan och på trafikterminalen i Sjöbo sker kamerabevakning utomhus. Information finns att det sker. Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter 30 dagar och vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad.

Rättslig grund

Rättslig grund för att få kameraövervaka är Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är: Dataskyddsförordningen (art. 6.1.e). Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part (till exempel polis), förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Kontakt

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig. Det kan innebära begäran om rättelse, överföring eller att vi begränsar behandlingen. För att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter kontakta Sjöbo kommun på 0416-270 00.
E-post till Sjöbo kommun

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2024