Vi arbetar med PBS - positivt beteendestöd

PBS är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet och att förebygga, samt minska olika typer av problemskapande beteenden, för personer som har behov av insatser från omgivningen och samhället. PBS är inte en specifik metod, utan ett förhållningssätt, för att organisera förebyggande, behandlande och pedagogiska insatser på individ-, grupp- eller organisationsnivå.

Stor betydelse inom två områden

• Personer som har allvarliga problemskapande beteenden.
• Förebyggande arbete på verksamhetsövergripande nivå, framför allt inom skolan.
Syftet är att skapa trygghet, studiero och förutsättningar för inkludering. Det är ett förhållningssätt som kallas för skolövergripande positivt beteendestöd.

Målsättning

Det övergripande målet för en PBS-baserad insats är att främja individens utveckling och livskvalitet, att minska problemskapande beteenden kommer i andra hand. Att minska de problemskapande beteendena kan dock ibland vara nödvändigt för att man ska kunna skapa förutsättningar att öka individens utveckling och livskvalitet.

Allt arbete med beteenden grundas i en noggrann kartläggning och analys av vilken funktion beteendena har för individen. Arbetet formas av individens livskvalitetsmål och av verksamhetens mål och vision. Tyngdpunkten ligger på anpassningar i miljön och på inlärning av nya färdigheter för individen. På så sätt blir de insatser som direkt syftar till att ta bort problemskapande beteenden mindre viktiga och till och med ibland helt onödiga.

PBS-modellen

Modellen är uppbyggd av att man arbetar igenom dessa fem kärnkomponenter:
● Tydliggöra förväntade beteenden.
● Skapa goda förutsättningar genom anpassningar av miljö, bemötande och rutiner och goda relationer.
● Skapa möjligheter att träna på sociala färdigheter.
● Uppmuntran och positiv feedback.
● Systematisk och konstruktiv hantering av utmanande beteenden.

PBS i Sjöbo kommun

Våra skolor har sedan höstterminen 2019 jobbat med PBS. Det är ett resultat av en utvärdering av vårt kvalitetsarbete inom samtliga verksamheter i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Utvärderingen visade att det fanns en utmaning gällande elevernas trivsel, trygghet och studiero.

Genom PBS ska det skapas en samsyn hos skolpersonal, samt skapa bättre förutsättningar för elever att uppnå goda skolresultat. Under skolåret 2019/2020 har arbetet varit riktat mot skolpersonalen. Under vårterminen 2020 involverades även eleverna. Arbetet med PBS är långsiktigt och beräknas pågå under minst tre år.

Implementering på våra skolor

Arbetet anpassas till varje enskild skolas förutsättningar och svårigheter, inom ramen för modellen.

Skolmodellen bygger på att eleverna ska:
• Bemötas på ett enhetligt sätt.
• Veta vad som förväntas av dem.
• Få möjlighet att öva på de färdigheter som krävs för att möta förväntningarna.
• Få positiv feedback när de gör som förväntat.

Arbetet med personalen består bland annat av:
• Information.
• Diskussionsfrågor och praktiska övningar.
• Skapande av tydliga och enhetliga planer.
• Tydlig och kontinuerlig uppföljning med externa handledare.

Uppföljning

Två gånger om året följs implementering upp. Effekten av arbetet kommer att synliggöras genom nedslag i vårt systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete bygger på trivselenkäter, kränkningsanmälningar, brukarenkäter, BRUK-skattningar och dialog med berörda personer i våra verksamheter.

Stor tilltro till satsningen

En framgångsfaktor som kommer att ha betydelse för utfallet är att kommunens skolledare är övervägande positiva till modellen och gör sitt bästa för att skapa goda förutsättningar för implementering i verksamheten. Vi ser det som en stor styrka att PBS har stöd i vetenskapen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023
Utbildning och barnomsorg