Skolskjuts i Sjöbo kommun

Här ansöker du om skolskjuts. Vi har också samlat information om skolskjuts – turlistor, vilka avståndskrav gäller, när kan man söka skolskjuts och vad händer om barnet går i skola i en annan kommun?

Ansökan om skolskjuts

- gäller för grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola


Vem har rätt till skolskjuts?

Rätt till skolskjuts avgörs av färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Elever som är folkbokförda i Sjöbo kommun kan ansöka om skolskjuts. Är eleven folkbokförd i en annan kommun behöver du ansöka om skolskjuts i kommunen som eleven är folkbokförd i.

Skolskjutsen gäller inte för resor till eller från fritidsverksamhet eller korttidstillsyn.

Sök skolskjuts varje läsår

Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget. Du som vårdnadshavare behöver därför söka på nytt inför varje läsår.

Avståndskraven är för skolskjuts är:

Årskurs F-2 med mer än 2 km till skolan/upphämtningsplats skolbuss

Årskurs 3-6 med mer än 3 km till skolan /upphämtningsplats skolbuss

Årskurs 7-9 med mer än 4 km till skolan /upphämtningsplats skolbuss

Även elever som tidigare har haft skolskjuts på grund av färdvägens längd, behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår.

När en elev till separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad, bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan man ansöka om skolskjuts från båda adresserna. Kraven för skolskjuts ska vara uppfyllda från respektive adress. För att skolskjuts ska beviljas krävs att barnet går på den skola som kommunen skulle placerat eleven i, baserat på folkbokföringsadress.

Om eleven går i skola i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun, har eleven inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Möjlighet finns att bevilja skolskjuts under helt eller del av läsår av trafiksäkerhetsskäl.

Skolskjuts beviljas om färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det vanliga. Bedömningen görs individuellt utifrån elevens ålder, tillåten hastighet, trafikmängd och förekomsten av tung trafik. Vi tittar även på tillgång till gång- och cykelvägar samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

I ansökan behöver du ange vilka hinder eller risker som finns i trafiken, till exempel hur vägen ser ut, hastighetsbegränsningar, siktförhållanden och trafikflöden.

Skolskjuts kan beviljas vid varaktig funktionsnedsättning (minst tre månader) om eleven har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan. Vid ansökan om skolskjuts vid funktionsnedsättning behöver ett intyg skickas in till oss.

Intyg

Intyget behöver vara utfärdat av läkare, psykolog, rektor eller annan person i liknande befattning. Det behöver framgå vilken funktionsnedsättning eleven har och vad denna innebär för elevens behov av transport till och från skolan. Intyget måste visa elevens behov av skolskjuts och vara ett gott underlag för att vi ska kunna göra en bedömning. Intyget bör också ge vägledning om vilket slags färdmedel som eleven kan färdas med.

Intyget bifogas i samband med ansökan i vår e-tjänst.

Skolskjuts kan även beviljas med hänsyn till särskilda omständigheter.

Om kommunen av särskilda skäl anvisar elev till annan skola än upptagningsområdets skola, beviljas skolskjuts om övriga skolskjutskriterier uppfylls. Det kan gälla elever som går i särskild undervisningsgrupp eller i anpassad grundskola.

När du ansöker om skolskjuts på grund av annan särskild omständighet behöver detta oftast styrkas med till exempel ett läkarintyg eller liknande. Intyget bifogar du i ansökan i vår e-tjänst.

Beslut om skolskjuts

Beslut angående ansökningar som görs inför nytt/kommande läsår lämnas i VH-portalen. För ansökningar som görs under läsårets gång, lämnas beslut vanligtvis inom 14 dagar från det att ansökan har kommit in.

Skolskjuts till annan än anvisad skola

Om du valt en annan skola - kommunal eller fristående - än den skola kommunen skulle placerat barnet i, har eleven generellt inte rätt till skolskjuts. Det betyder att det inte räcker att avståndskravet, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra omständigheter är uppfyllda; här tillkommer att skolskjutsen ska kunna ordnas utan organisatoriska svårigheter. Detta gäller även om man väljer en kommunal skola i annan kommun. Väljer man en fristående skola utanför Sjöbo kommun har man inte rätt till skolskjuts.

Vårdnadshavare ansöker i e-tjänsten och skolskjuts beviljas i mån av plats.

Turlistor

Publiceras i början av v 32

Kontakt angående samtliga linjer

Trafikförman Lennart Johansson 072- 574 19 46

Kontakt för skoltaxi

Vellinge Taxi - 040-6910030
E-post Vellinge Taxi

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2024