Elevhälsa

Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för inlärning. Vi verkar för en positiv helhetssyn på barn och ungdomar utifrån psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande.

För att stödja och underlätta skolornas arbete för varje barn/elevs utveckling mot utbildningens mål finns en central elevhälsa. I den centrala elevhälsan finns medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska kompetenser som arbetar övergripande i kommunen. Sjöbo kommuns elevhälsa ingår i Råd och stödenhetens verksamhet.

De olika delarna av elevhälsan samarbetar med varandra utifrån elevens behov och naturligtvis med eleven själv, skolans pedagoger och vårdnadshavare. Personalen inom elevhälsan har tystnadsplikt. Verksamheten för eleverna är avgiftsfri.

Så säger skollagen

"För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses."
Skollag 2010:800 2 kap 25§

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2024
Utbildning och barnomsorg