Utveckling av Salsbjer i Sövde, nr 15

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Ny vision för Salsbjer

Undertecknad föreslår att 500.000:- anslås till utveckling av Salsbjer i Sövde.

Salsbjer har legat i träda alltför länge med nedsatt underhåll från kommunens sida, men användes trots detta av lokalbefolkningen för spontanaktiviteter; de yngre spelar fotboll och utegymmet användes frekvent.

Det finns ett starkt och genuint intresse i Sövde att göra platsen mer attraktiv med ordnade förhållanden såsom tydlig anvisad plats för husbilsparkering, den befintliga MTB slingan kan utvecklas, den befintliga byggnaden med duschar och omklädningsrum kunde med mindre insatser göras användbar.

Sövdes identitet som ett attraktivt besöksmål skulle stärkas och samtidigt bli en mötesplats för ortens befolkning.

Ovanstående anslag kan utgöra grundplåten till ett rejält lyft för området, det finns fler intressenter som kan vara villiga att bidraga för att göra en rejäl och samlad insats i närtid.

Sjöbo Kommun har med konsulthjälp tagit fram förslag om framtida användning, men det är omfattande och kan förmodas ta lång tid att realisera. Detta förslag står inte i strid med kommunens tankar utan skall ses som en inledning med synbart resultat kommande sommar.

Samtliga uppsatta kriterier får anses uppfyllda.

Platsen behöver göras mer attraktiv, bli tryggare och mer trivsam.

Detta skulle stärka framtidstron avsevärt hos både närboende och besökare

Förslaget är riktat till en bred målgrupp avseende ålder, etnicitet och kön

Följer kommunallagen och svensk lagstiftning

Platsen ägs av kommunen och alla har tillgång till Salsbjer

Med förhoppning att ovanstående förslag skall kunna förverkligas

Beslut

Detta enskilda förslaget går inte vidare i processen. Det har kommit in flera förslag på utveckling av idrottsplatsen och Salsbjer i Sövde. Dessa hänvisas till samma förslag för att underlätta vid röstningen:
6. Utveckling av Salsbjer i Sövde

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022