Staty Bombi Bitt och jag, Fritiof Nilsson Piraten Vollsjö

Riktlinjer för förslag

Det går inte längre att lämna in förslag till landsbygdsutvecklingen - röstningen i sista området är avslutad. Här är riktlinjerna för förslagen.

Förbättring av den fysiska miljön

För att din idé ska kunna gå att rösta på ska den handla om en förbättring av den fysiska miljön. Med det menas en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats. Det går inte att söka pengar för till exempel arrangemang eller hyra av lokal. Alla byar där kommunen äger eller har rådighet över mark ska få ta del av pengarna. Om inga förslag kommer in så fördelas pengarna mellan de övriga byarna i ansökningsområdet.

Förslagen ska:

 • handla om att göra området eller platsen mer attraktiv
 • göra platsen tryggare och mer trivsam
 • handla om att stärka identiteten och framtidstron hos de som bor i området
 • förbättra en mötesplats eller skapa en ny.

Förslagen ska dessutom:

 • vara till för en bred målgrupp gällande ålder, etnicitet och kön
 • följa kommunallagen och andra lagar och regler som begränsar vad en kommun får göra. Det får inte strida mot svensk lagstiftning till exempel genom att vara diskriminerande eller miljöförstörande.
 • placeras på mark som kommunen äger eller har rådighet över
 • lämnas in till Sjöbo kommun inom angiven tidsperiod
 • komma från boende i området
 • placeras eller genomföras på en plats som alla har tillgång till
 • kosta minst 200 000 kr och max 500 000 kr.

Max 500 000 kronor per projekt

Projekten som föreslås får inte kosta mer än 500 000 konor att genomföra. Åtgärderna ska handla om att förbättra den fysiska miljön. Med det menas en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats. Det går inte att söka medel för till exempel arrangemang eller hyra av lokal.

För att förslagen ska vara möjliga att genomföra, är det viktigt att kommunen antingen äger eller har rådighet över marken genom exempelvis arrende. Vissa områden är svåra för kommunen att ändra eller hantera - till exempel mark som ägs av privatpersoner eller företag, samt vägar eller cykelleder som är Trafikverkets område.

Minst 200 000 kronor per projekt

Alla byar där kommunen äger eller har rådighet över marken genom exempelvis arrende, ska få ta del av pengarna. Om inga förslag kommer in fördelas pengarna mellan de övriga byarna i ansökningsområdet.

Tre ansökningsområden

Kommunen är indelad i tre ansökningsområden, där ett område per år kan söka utvecklingspengar. Indelningen är gjord så att befolkningsunderlaget är ungefär lika stort i de tre områdena. År 2022 – 2024 är investeringsmedlen 1,5 miljoner kronor per område.

Område 1, delvis färdigt

Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Knickarp och Karup Sommarby, med omnejd

Område 2, genomförande av vinnande förslag pågår

Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad, med omnejd

Område 3, röstning avslutad

Lövestad, Vanstad, Röddinge, Äsperöd, Klasaröd och Tolånga, med omnejd

Frågor eller något du vill diskutera?

Kontakta projektledaren så får du hjälp!
Kontaktuppgifter till landsbygdsutvecklingsprojektet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2024