Krisledningsnämnd och extraordinära händelser

Varje kommun ska enligt lag inrätta en krisledningsnämnd som ska tillsättas av fullmäktige. I Sjöbo kommun är det kommunstyrelsen som är krisledningsnämnd. Nämnden sammankallas vid svåra kriser, så kallade extraordinära händelser.

Sjöbo kommun har tillsammans med Ystads och Simrishamns kommuner en gemensam säkerhetschef och krisorganisation vid extraordinära händelser.

Säkerhetschefen ska förutom att leda kri s-och säkerhetsarbetet medverka till att minska kommunens sårbarhet genom olika reservanordningar för till exempel el-, vatten-, avlopps- samt IT-försörjning.

Vad är en extraordinär händelse?

I lagen definieras en extraordinär händelse som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Tillämpningen av lagen aktualiseras vid en större fara som hotar liv, hälsa, miljö och egendom. Karaktäristiskt för en extraordinär händelse är den stora omfattningen, ett snabbt förlopp som kan vara svårt att överblicka och som kräver snabba beslut av de kommunala organen, särskilt i krisens inledningsskede.

Exempel på händelser som kan vara extraordinära:

  • Förorenat dricksvatten
  • Avsaknad av IT- samt telekommunikation inom stora delar av kommunen
  • Allvarlig smitta
  • Långvarigt elavbrott
  • Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen
  • Översvämning
  • Ras och skred
  • Svår tåg- eller bussolycka
  • Terrorism

Den enskildes skyldigheter - dina och mina

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ger ett tydligt mandat för ett lokalpolitiskt beslutsfattande vid kriser och tydliggör det lokalpolitiska ansvaret. Men lagen tydliggör även den enskildes ansvar - alltså ditt och mitt ansvar.

2 kap. Enskildas skyldigheter

Skyldighet att varna och tillkalla hjälp
1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Denna lag innebär att ansvaret för att arbeta med det förebyggande arbetet ligger på den enskilde, fastighetsägare samt nyttjanderättshavaren*.

*Nyttjanderättshavaren = hyresgäst eller verksamhetsansvarig som i samråd med fastighetsägaren ser till att arbetet med förebyggande åtgärder genomförs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2022