Missbruk och beroende

Socialtjänsten ska enligt lag aktivt verka för att missbrukare av alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel samt spel om pengar får den hjälp han/hon behöver för att komma ifrån missbruket. Missbruksvård kan bedriv as på olika sätt utifrån vilken problematik och livssituation den enskilde har.

Anmälan till socialtjänsten

Om man får kännedom om att en person till följd av missbruk är i behov av socialtjänstens insatser kan detta anmälas till socialtjänsten.

Vid ansökningar eller anmälningar om behov av missbruksvård kontaktas Myndighetsenheten via växeln, telefon 0416-270 00.
Anhörig till någon med missbruksproblem, mer information

Utredningstid för utredningar rörande missbruk är ej reglerad i lag. Det är dock verksamhetens målsättning att utredningstiden ej skall överstiga fyra månader. Den missbruksvård som beslutas av myndighetsenheten grundas på den utredning socialsekreteraren gör när någon ansöker om missbruksvård. Exempel på insatser gentemot missbruk är samtalsstöd, strukturerad öppenvårdsbehandling eller vård på behandlingshem.

Öppenvårdsinsatser på Råd och stödenheten

Råd och stödenheten erbjuder individuell råd och stödkontakt till ungdomar, vuxna och familjer med beroendeproblematik. Stödkontakt kan ske utifrån egen ansökan direkt till enheten eller utifrån ansökan och beslut genom myndighetsenheten.

Stöd ges i öppenvård och riktar sig till dig som är orolig över ditt eget eller någon annans missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, spel om pengar eller annat beroende.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024
Omsorg och stöd